:: دوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 85-92 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش عملکرد واحد اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش کارایی برتر
سارا امامقلی‌پور، ماریتا محمدشاهی* ، بهزاد راعی، مریم رادین‌منش، رامین رحیم‌نیا
تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، تلفن: 09171101452 ، mohamadshahi@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (1299 مشاهده)
دریافت: 96/1/23   پذیرش: 96/3/25
چکیده

مقدمه: رشد هزینههای بخش بهداشت و درمان با توجه به کمبود منابع مالی، ضرورت ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف را از نظر کارایی توجیه میکند. هدف پژوهش حاضر تعیین کارایی واحد اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش کارایی برتر و مقایسه آن با روش معمول تحلیل پوششی دادهها بود.

روش کار: مطالعهی حاضر مطالعهای توصیفی- تحلیلی بود که به بررسی عملکرد واحدهای اورژانس 16 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از کارایی برتر و اسلکها با فرض مدل بازدهی ثابت به مقیاس و نهاده محور، طی سال 1394 پرداخته است که به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار
 DEA-Solver استفاده گردید.

یافتهها: بر اساس نتایج حاصل از برآورد کارایی فنی با استفاده از مدل بنکر، چارنز و کوپر مشخص گردید که 5 واحد از نظر فنی کارا شدهاند (31% از واحدها)، در حالی که بهدلیل قدرت بالای مدل کارایی برتر در تفکیک واحدهای کارا، تنها 4 واحد کارا شدند به عبارت دیگر فقط 25% از واحدهای اورژانس دارای عملکرد کاملاً کارا بودند. با توجه به اسلکهای محاسبه شده اکثر واحدها با مازاد نهاده پزشک مواجه نبودند، در حالی که واحدهای اورژانس بیمارستانهای روزبه و رازی با وجود دارا بودن کارایی برتر از نظر اسلکها با کسری ستاده پذیرشهای بستری مواجه بودند.

نتیجهگیری: شناسایی میزان اسلک واحدهای مختلف با استفاده از روش کارایی برتر به مدیران و سیاستگذاران در زمینه تصمیمگیری برای تخصیص بهینه منابع کمک خواهد نمود تا از این طریق بتوانند از هدر رفت منابع جلوگیری نمایند. 

گلواژگان: کارایی برتر، اسلکها، تحلیل پوششی دادهها، اورژانس
واژه‌های کلیدی: کارایی برتر، اسلک‌ها، تحلیل پوششی داده‌ها، اورژانس
متن کامل [PDF 484 kb]   (245 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ 


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها