:: دوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 122-130 برگشت به فهرست نسخه ها
درآمد مورد انتظار پزشکان عمومی در ایران: مطالعه‌ای توصیفی جهت کمک به سیاست‌گذاری در زمینه پرداخت منطقی و عادلانه
محسن بیاتی، آرش رشیدیان ، علی اکبری‌ساری، سارا امامقلی‌پور
، arashidian@tums.ac.ir
چکیده:   (2275 مشاهده)
دریافت: 96/1/28   پذیرش: 96/3/29
چکیده

مقدمه: پزشکان عمومی بهعنوان مهمترین ارایهکننده مراقبت سلامت اولیه نقش قابلتوجهی در جریان کلی منابع بخش سلامت و پاسخگویی آن دارند. در این راستا یکی از سؤالات پیشروی سیاستگذاران سلامت میزان انتظارات مالی پزشکان عمومی یا به بیان علمیتر درآمد هدف آنان میباشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین درآمد هدف پزشکان عمومی در ایران انجام شد.

روشکار: در مطالعه مقطعی و توصیفی حاضر، پرسشنامه با استفاده از ادبیات موضوع و نظر صاحبنظران طراحی شد. دادههای موردنیاز با انجام مطالعه پیمایشی با حجم نمونه 666 پزشک عمومی (در دو همایش سراسری انجمن پزشکان عمومی ایران) در سال 1394 جمعآوری گردید. با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای t-test, ANOVA و با با بهرهگیری از نرمافزار stata12 دادهها تحلیل شد
.

یافتهها: پزشکان عمومی مورد بررسی بهطور متوسط دارای درآمد هدف 14613138 (10323692=SD ) و درآمد واقعی 6555573 (5299751 =SD ) تومان در ماه بودند. بهطور متوسط تقریبا 50% از انتظارات مالی پزشکان عمومی محقق شده است. درآمد هدف پزشکان عمومی تقریباً 10 برابر درآمد سرانه کشور بود. بین میانگین درآمد موردانتظار پزشکان عمومی در جنسیتهای مختلف، گروههای سنی، وضعیت تأهل، سابقه طبابت، مکان طبابت، نوع طبابت و پنجکهای درآمدی اختلاف معناداری (05/0 >P) وجود دارد.

نتیجهگیری: اگرچه بهطور متوسط انتظارات مالی پزشکان عمومی نسبت به توان اقتصادی کشور نسبتاً بالاست، اما نابرابری زیادی بین توقعات مالی پزشکان عمومی مختلف وجود دارد. بهنحوی که درصد قابلتوجهی از پزشکان عمومی توقعات مالی پایین و منطقی دارند.

گلواژگان: اقتصاد سلامت، پزشک عمومی، درآمد هدف، انتظارات مالی، نیروی کاربخش سلامت
واژه‌های کلیدی: اقتصاد‌ سلامت، پزشک عمومی، درآمد هدف، انتظارات مالی، نیروی کاربخش سلامت
متن کامل [PDF 385 kb]   (874 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها