:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 195-201 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رضایتمندی بیماران از کاهش میزان پرداختی بیماران بستری طرح تحول نظام سلامت
منا امیدی، سیدمجتبی حسینی، علی ماهر
، hosseinisch@yahoo.com
چکیده:   (3480 مشاهده)
دریافت: 96/7/3   پذیرش: 96/10/1
چکیده

مقدمه: اهمیت توجه به سطح رضایت بیماران از طرح تحول نظام سلامت، نقش مؤثری در برنامهریزیهای مدیریتی دارد.این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی شهر تهران از کاهش میزان پرداختی بیماران طرح تحول نظام سلامت میباشد.

روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی مقطعی در نیمه نخست سال 1394 انجام شد.جامعه پژوهش، بیماران بیمارستان دولتی شهر تهران میباشند. نمونهگیری به روش چند مرحلهای انجام شد (500 بیمار). ابزار گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها توسط آزمون همبستگی، تحلیل عاملی و فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS ویرایش 22 انجام شد.

یافتهها: با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی بسته خدماتی با 3/87% بیشترین نقش و انجام به موقع خدمات پاراکلینیکی با 8/74% کمترین نقش، همچنین بر اساس آزمون فریدمن میزان پرداختی بیماران (شهری) با نمره میانگین و انحراف معیار 97/10، 682/0 و دسترسی خدمات پاراکلینیکی با90/10، 763/0بیشترین نقش را بر رضایتمندی بیماران از طرح تحول نظام سلامت (بسته فرانشیز) در بیمارستانهای دولتی داشته است.

نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کاهش میزان پرداختی بیماران بستری ایجاد نشاط، کاهش آلام ناشی از ناچیز بودن هزینههای درمان وگسترش عدالت در سلامت از پیامدهای مثبت برنامه به شمار میرود در نتیجه طرح تحول نظام سلامت نقش مهمی را در رضایتمندی بیماران بستری دارد و باعث کاهش دغدغههای بهداشتی درمانی مردم شده است.

گلواژگان: طرح تحول نظام سلامت، فرانشیز، رضایتمندی بیماران، بیمارستانهای دولتی

 
واژه‌های کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، فرانشیز، رضایتمندی بیماران، بیمارستان‌های دولتی
متن کامل [PDF 346 kb]   (766 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها