Journal archive for Google Scholar Robot!

Hakim Research Journal

فصلنامه پژوهش حکیمVolume 22, Number 1 (2019-4)


Predicting The Type of Malaria Using Classification and Regression Decision Trees
پیش‌بینی نوع بیماری مالاریا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protocols for Population-Based Surveys Conducted to Assess the Prevalence of Mental Disorders in Islamic Republic of Iran
روش‌شناسی و مقایسه‌ی ابزار جمع‌آوری پیمایش‌های انجام شده در سطح جمعیت، برای سنجش وضعیت اختلالات روانی در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Information on Women’s Willingness to Pay for Mammography Screening
تاثیر اطلاعات بر تمایل به پرداخت زنان برای غربال‌گری با ماموگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Maternal Mortality Rate in Iran from 2010 to 2014 Using Capture-Recapture Method
برآورد شاخص مرگ مادر در ایران در فاصله ی سالهای 89 تا 93 با روش صید-بازصید (Capture-Recapture)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Practice of Iranian Female High School Students About Iron Supplementation: Evaluation of National Iron Supplementation Program
آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی درباره ی مصرف مکمل آهن: ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Donors’ Participation in Financing Health System of Iran
مشارکت خیرین در تأمین مالی نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare and Economic Effects of Increasing Government Health Expenditures in Iran: A Social Accounting Matrix Approach
اثرات رفاهی و اقتصادی افزایش مخارج بهداشتی و درمانی دولت در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insurance Deductions of Hospitals in Iran: Systematic Review of Causes and Solutions to Reduce Deductions
کسورات بیمه‌ای بیمارستان‌های ایران: مرور نظام مند علل و راهکارهای کاهش کسورات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2019-1)


Comparative Study of Urban Traffic Management in Reducing Accidents in Tehran Using Analytic Hierarchy Process and Delphi Methods
مطالعه تطبیقی مدیریت ترافیک شهری در کاهش تصادفات مناطق تهران با استفاده از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و Delphi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Hospital Cost Based on Current Procedural Terminology and Out-of-Pocket Payment of Oil Company Retirees
رابطه تعرفه های بیمارستان کتاب ارزش نسبی با پرداخت از جیب بازنشستگان شرکت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to the Implementation of a Referral System in Hospitals in the Health Reform Plan: Shafa Hospital in Kerman
موانع اجرای زنجیره ارجاع خدمات بیمارستانی در برنامه طرح تحول نظام سلامت: بیمارستان شفای کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Evaluation of Road Defects Effective in Accidents: A Case Study of Tehran City
شناسایی و ارزیابی مولفه‌های نقص موثر راه در بروز تصادفات: (مطالعه موردی شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Performance and Quality of Services in the Emergency Departments After Implementation of the Health Reform Plan From the Perspective of Staff of Selected Hospitals of Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات از دیدگاه کارکنان بخش اورژانس بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Requirements and Platforms of Information and Communication Technology (ICT) for Achieving the Goals of Holistic Scientific Map on Health
الزامات و بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Requirements for Achieving Equity in Health in the Islamic Republic of Iran
چالش‌ها و ملزومات دستیابی به عدالت در سلامت در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Health Transformation Plan (HTP) on Implementation Processes, Rules and Regulations of Basic Health Insurance Organizations in Iran
تاثیر طرح تحول سلامت بر فرآیندهای اجرائی، ضوابط و مقررات سازمان های بیمه پایه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2018-10)


Identification of Basic Indicators for Monitoring and Assessment of the Sixth Development Plan in the Health Sector
تعیین شاخص های پایه مورد نیاز برای پایش و ارزشیابی برنامه ششم توسعه بخش سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attention to physical health concerns of adolescents: another-way to meet the psychological and social needs
نیازهای جسمانی نوجوانان؛ دریچه ای برای پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Strategic Thinking Among Education and Research Managers of Tabriz University of Medical Sciences in 2016
وضعیت تفکر استراتژیک مدیران حوزه ی آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commercialization Modeling and Processes in Pharmaceutical Industry: A Case Study of Presenting an Evaluation Pattern Using Dynamic Programming Model
مدل ها و فرایند های تجاری سازی صنعت دارویی (مطالعه موردی بیوتکنولوژی دارویی) و ارائه الگوی ارزیابی با استفاده از مدل برنامه ریزی پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing health-related consequences of land mine explosions in Kurdistan province during the last 37 years: 1980-2017
بررسی پیامدهای مرتبط با سلامت ناشی از انفجار مین در استان کردستان در طی 37 سال اخیر: 1395-1358
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Features of effective inter-sectoral collaboration structure in health
ویژگی های ساختار مشارکت بین بخشی موثر در سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing Physical Resources and Requirements for the Implementation of the Family physician Program in Iran: From Theory to Practice
تامین منابع فیزیکی و الزامات اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران: از تئوری تا عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of the Health System Reform Plan in Two Contexts of “Promoting Vaginal Delivery and Reducing Out-of-Pocket Payment of Hospitalized Patients” in Hospitals Affiliated to Hamadan University of Medical Sciences
اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دو محور «‌ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان پرداختی بیماران بستری دربیمارستان‌ها» در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Policy Analysis, Problem Identification and Proposing Policy Options for Health Insurance Benefit Package in Iran
تحلیل سیاست، مساله شناسی و ارائه گزینه های سیاستی بسته بیمه پایه سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2018-7)


Universal Health Coverage Road Map in Eastern Mediterranean Region: Brief Report on Ministerial Meeting, 03-05 September (2018), Salaleh, Oman
نقشه‌راه پوشش همگانی سلامت در منطقه مدیترانه شرقی: گزارش نشست وزیران بهداشت؛ صلاله، عمان-شهریور 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuity of Care Related Factors at Non-Communicable Disease Prevention and Control Units if Southern Tehran Healthcare Center
عوامل مرتبط با حفظ خدمت‌گیران در واحدهای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر‌واگیر مرکز بهداشت و درمان جنوب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Intensive Care Unit Bed-Day Prime Cost in Dr.Sapir Charity Hospital Tehran in 2014; Activity-Based Costing Method
بهای تمام‌شده تخت-روز بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خیریه دکتر سپیر تهران در سال 1393، به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of the Rural Health Insurance in Family Physician Program in Khorasan Razavi Province: A Qualitative Study
چالش‌های بیمه روستایی طرح پزشک خانواده در استان خراسان رضوی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of Public- Private Partnership (PPP) Model in the Provision of Hospital Services in Iran and Selected Countries
به‌کارگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Expenditure and Economic Growth in Iran: Comparing Developed, Less Developed and Undeveloped Provinces
مخارج سلامت و رشد اقتصادی در ایران: مقایسه استان‌های توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study
بررسی موانع و تسهیل‌کننده های ارائه خدمات در پایگاه‌های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Policy Analysis of Iran's Health Transformation Plan in Therapeutic Services
تحلیل سیاست‌گذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016)
روند و سهم هزینه‌های سلامت از هزینه‌های خانوار بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در فاصله سال‌های 1388 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2018-4)


Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance Instruction Implementation
بررسی روند شاخص‌های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Estimation of Costs of Intracoronary/Intramyocardial Injection Technology of Patient Bone Marrow Cell (BMC) Affiliated to Heart Failure in Comparison with Common Treatment Methods in Iran
برآورد هزینه‌های درمانی فناوری تزریق سلول‌های تک‌هسته‌ای مشتق از مغز استخوان خود بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با روش‌های درمانی رایج در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش عوامل روانشناختی در هیپوتیروئیدیسم در زنان شهر اصفهان
نقش عوامل روانشناختی در هیپوتیروئیدیسم در زنان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equality and Equity in Utilization of Health Services in Iran; Indirect Standardization Approach
برابری و عدالت در بهره‌مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Reservoirs and Frequency of Cutaneous Leishmaniasisin Abarkooh County, Yazd Province
بررسی مخازن و فراوانی لیشمانیوز جلدی در شهرستان ابرکوه، استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Aspects of Tuberculosis in Tehran: Findings of a Period of 9 Years
جنبه‌های اپیدمیولوژیک بیماری سل در استان تهران: یافته‌های یک دوره 9 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis Equity in Financing of Household’s Health in Development Programs of Iran
سنجش عدالت در تأمین مالی هزینه‌های سلامت خانوارها در برنامه‌های توسعه‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-1)


Health Transformation Plan toward Universal Health Coverage
بررسی هم‌سویی طرح تحول نظام سلامت با پوشش همگانی سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air pollution and Health Statistical Fact sheet in I.R. Iran
نگاهی به اطلاعات مربوط به اثرات سلامتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش آلاینده‌های صنعتی هوا در فراوانی سقط جنین غیرعمدی، مقایسه‌ی شهرستان اراک و تفرش
بررسی نقش آلاینده‌های صنعتی هوا در فراوانی سقط جنین غیرعمدی، مقایسه‌ی شهرستان اراک و تفرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیش‌بینی بر اساس مدل سیستم‌های پویا
عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیش‌بینی بر اساس مدل سیستم‌های پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prescription Appropriateness of CT Scan for Low Back Pain in Shiraz’s Referral Trauma Hospital Using RAND Appropriateness Method
بررسی میزان مقتضی بودن خدمات سی‌تی‌اسکن مهره‌های کمری در بیمارستان رفرال ترومای شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت رند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Status of the Archive of Journals Approved by Commission for Accreditation and Improvement of Iranian Medical Journals
بررسی وضعیت آرشیو مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی و روند پیاده‌سازی نظام جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد در مقایسه با نظام نوین اداره بیمارستان‌ها در طرح تحول نظام سلامت
بررسی اثربخشی و روند پیاده‌سازی نظام جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد در مقایسه با نظام نوین اداره بیمارستان‌ها در طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Program of Support for Patients Admitted to Government Hospitals in the Health Transformation Plan: Reducing the Patient’s Franchise by Paying for the Difference, Reducing the Price of Drugs and Equipment, Adhering to Referral System and Using Family Physician and Laboratory Network, Supporting Extending the Basic Health Insurance Coverage and Accumulation of Insurances, Looking at the Achievements and Challenges Ahead
بررسی برنامه حمایت از بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی در طرح تحول نظام سلامت: کاهش فرانشیز بیمار ار طریق پرداخت مابه‌التفاوت، کاهش قیمت دارو و تجهیزات، پایبندی به نظام ارجاع و بهره‌گیری از پزشک خانواده و شبکه آزمایشگاهی، حمایت از گسترش پوشش بیمه پایه سلامت و تجمیع بیمه‌ها، نگاهی به دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Patients Satisfaction from Reducing Payment in Patients Admitted to the Health Care Plan
بررسی رضایتمندی بیماران از کاهش میزان پرداختی بیماران بستری طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2017-10)


The Challenges and Lessons Learned Experiences of Six Round STEPs Surveys in Iran
مطالعه چالش‌ها و درس‌های آموخته شده از شش دوره اجرای پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Check the Program Upgrading the Air Emergency Services in the Health Transformation Plan: A Review of the Background, Necessity, Results and Challenges
بررسی برنامه ارتقاء خدمات اورژانس هوایی در طرح تحول نظام سلامت: مروری بر پیشینه، ضرورت، نتایج و چالش‌های آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Reviewing the New Book on the Relative Value of Health Services and Localization of the Coding System in the Third Step of the Health Transformation Plan, with a Focus on Its Wide Impact on the Health Market of the Country
فرآیند بازنگری کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت و بومی‌سازی سیستم کدینگ در گام سوم طرح تحول نظام سلامت با تمرکز بر تأثیرات گسترده آن بر بازار سلامت کشور
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education on Reducing Bill Deductions in a Hospital: A Case Study
تأثیر آموزش بر کسورات بیمه‌ای ناشی از اجرای تعرفه ارزش‌های نسبی خدمات سلامت: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis on Satisfaction of Mothers from the Healthcare Reformation Plan After Childbirth
بررسی رضایتمندی مادران پس از زایمان از بسته ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ Satisfaction Referred to University Hospitals of Quality of Medical Services After the Implementation of Healthcare Reform in Yazd
بررسی رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی از سطح کیفیت خدمات درمانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Economic Inequality Changes in Under-Five Mortality in Iran: Two National Surveys Analysis
تغییر نابرابری اجتماعی- اقتصادی در مرگ کودکان زیر 5 سال در ایران: تحلیل دو پیمایش ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2017-7)


Target Income of Iranian General Practitioners: A Descriptive Helpful Study for Policies Related to Rational and Equitable Payment
درآمد مورد انتظار پزشکان عمومی در ایران: مطالعه‌ای توصیفی جهت کمک به سیاست‌گذاری در زمینه پرداخت منطقی و عادلانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

lanning, Elaborating, and Implementating the Health Transformation Plan, Implementation of a National Plan with the Trusteeship of Ministry of Health and Medical Education Through the Creation of New Credit Resources and Extensive Inter-Sectoral Collaboration with the Overall Aim of Continuously Improving the Level of Health Alongside the Creation of Justice in Accessing and Benefiting and Protecting Citizens from Health Costs
برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای طرح تحول نظام سلامت؛ اجرای طرحی ملی با تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق خلق منابع اعتباری جدید و با همکاری گسترده بین‌بخشی با هدف کلی ارتقاء مستمر سطح سلامت در کنار ایجاد عدالت در دسترسی و بهره‌مندی و حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managing and Improving the Quality of Hotel Services Through a Program to Improve the Quality of Hoteling in Government Hospitals in the Health Transformation Plan: Implementation Process, Results, and Challenges
مدیریت و ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ از طریق برنامه‌ ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی در طرح تحول نظام سلامت: روند اجرا، نتایج و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the status of information system for dialysis patients in the Country
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات بیماران دیالیزی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Measurement for Emergency department of Tehran University of Medical Science’s Hospitals by using additive super-efficiency method
سنجش عملکرد واحد اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش کارایی برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family-based tool to assess home safety for children
ابزار خانواده‌محور برای ارزیابی ایمنی منزل برای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approach to Health Impact Assessment in Iran (Health Annex) and challenges facing it
رویکرد به ارزیابی اثرات بهداشتی در ایران (پیوست سلامت) و چالش‌های این رویکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2017-4)


A review of the Program to Improve the Quality of Visiting Services in Government Hospitals in Line with the Development of the Health System Through Focusing Its Achievements
بررسی برنامه ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی در راستای طرح تحول نظام سلامت از طریق تمرکز بر دستاوردهای آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Promotion of Normal Delivery Program in Government Hospitals in Line with the Health Transformation Plan and Its Achievements
بررسی برنامه ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی در راستای طرح تحول نظام سلامت و دستاوردهای آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Affecting Blood Donation Among Continuous and NonContinuous Donors, Using the Theory of Planned Behavior in Ilam Province, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر اهدای خون در بین اهداکنندگان مستمر و غیرمستمر در استان ایلام، با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Lobbying and Conflict of Interests on the Iranian Health System Decision-making
نقش لابی‌گری و تضاد منافع در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Programming Modification of Drug Consumption Pattern Based on Religious Teachings, National Interests, and Attention to Deprived People
برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی مصرف دارو مبتنی بر آموزه‌های ‌دینی، منافع ملی و توجه به اقشار محروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Referral System in Rural Family Medicine Program Based on the Comprehensive Care Criterion
ارزیابی نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده روستایی با معیار جامعیت مراقبت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health System Evolution Plan; a New Approach to Health Care Delivery: The Challenge Ahead
طرح تحول نظام سلامت، نگاهی نو به ارایه خدمات سلامت: چالش‌های فراروی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-1)


اجرای طرح تحول نظام سلامت با تأکید بر محور حضورپزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی: نتایج و چالش‌ها
اجرای طرح تحول نظام سلامت با تأکید بر محور حضورپزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی: نتایج و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementing the Health Transformation Plan with Emphasis on Supporting the Survival of Physicians in Deprived Areas: The Results and Challenges
اجرای طرح تحول نظام سلامت با تأکید بر محور حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم: نتایج و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Viewpoints of the Public and Private Sectors Physicians and Pharmacists About Irrational Drug Use and Prescription in Isfahan, Iran
مطالعه تطبیقی دیدگاه پزشکان و داروسازان بخش‌‌های دولتی و خصوصی در خصوص تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو در شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای استقرار و توسعه سلامت الکترونیکی
ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای استقرار و توسعه سلامت الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Handmade Chemical Compounds and Medical Herb Sellers: Drug Treatment or Induction of Addiction; a Descriptive Case Series Study
نقش داروهای دست‌ساز و عطاری‌ها، از داعیه درمان تا ظهور اعتیاد: یک بررسی توصیفی گروه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Minimum Data Set for Burn Injuries in Iran
طراحی حداقل مجموعه داده‌های صدمات سوختگی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Burden of Glaucoma in Iran, 2012
برآورد بار اقتصادی بیماری گلوکوم در ایران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2016-10)


Role of Medical Documentation and Forensic Traumatology in Decreas Post Traumatic Psychological, Cultural, Social and Economic Complications
نقش مستندسازی پزشکی و تروماتولوژی قانونی در کاهش عوارض روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پس از تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Facilitateing and Preventing Factors in Breastfeeding: A Qualitative Study
تبیین عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده‌ی توانمندی زنان در شیردهی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Households’ Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method
تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سؤال باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Climatic Factors Affecting the Prevalence of Cutaneous Leishmaniosis in Ilam Province, Iran, Using Satellite Imagery
امکان‌سنجی توانمندی تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای در کمک به شناسایی، تبیین، تحلیل پراکندگی فضایی و تأثیر عوامل آب و هوایی بر میزان شیوع بیماری لیشمانیوز در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Geographic Information System in Health:A Systematic Review in Iran
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درحوزه‌ی سلامت: مروری ساختاریافته بر مطالعات در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of clinical governance success in Tehran hospitals
بررسی میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achieving of Iran to the Millennium Development Goal (MDG5) in Maternal health
دستیابی ایران به اهداف توسعه هزاره در بهبود سلامت مادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2016-7)


Accelerating the Soil Restoration Using Prokaryotic Soil Microalgae to Prevent from Dust Emissions
افزایش سرعت بازسازی خاک با ریزجلبک‌های پروکاریوتی خاک به منظور پیشگیری از انتشار ریزگردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of Promoting Natural Childbirth Package in Health Reform Plan from the Opinion of Stakeholders in Hospitals of Kurdistan University of Medical Science, 2015
ارزیابی بسته‌ی ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه ذینفعان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت‌های بیمارستانی مشکل امروز جهان
عفونت‌های بیمارستانی مشکل امروز جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سیاست بازی کودکان ایرانی به عنوان یک مؤلفه اجتماعی مؤثر بر سلامت
تحلیل سیاست بازی کودکان ایرانی به عنوان یک مؤلفه اجتماعی مؤثر بر سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of influencing factors of the Quality of Life in Postmenopausal Women, 2013-2014
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زنان یائسه سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Infertility Prediction from Environmental Factors and Lifestyle Using Artificial Intelligence Algorithms
تشخیص ناباروری مردان از روی عوامل محیطی و سبک زندگی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ممنوعیت فروش پاراکوآت: توسعه سلامت جامعه
ممنوعیت فروش پاراکوآت: توسعه سلامت جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Pharmaceutical Policies Adopted by Countries in Economic Sanctions or Crisis
مروری بر سیاست‌های دارویی اتخاذ شده در کشورهای متأثر از تحریم و بحران‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2016-4)


Survey of the demand trend for para-clinic services after family physician plan in Fars province
بررسی روند تغییرات تقاضا جهت خدمات پاراکلینیک در برنامه پزشک خانواده استان فارس،92-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Rural Centers Pharmacy Outsourcing in Quality of Service
ارزیابی وضعیت داروخانه‌های مراکز بهداشتی درمانی روستایی بر کیفیت ارایه خدمات در شهرستان‌های ابهر و سلطانیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Absorption and Circulation of Iranian Elites in Medical Sciences Center of Excellence
سیاست جذب و گردش نخبگان داخل و خارج کشوری در قطب‌های علمی- آموزشی علوم پزشکی؛ یک مطالعه تحلیل ذینفعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sero-epidemiological Study of Vivax Malaria in Children Aged 9 Years Old and Younger Using IFA Method in Minab and Jask ,Hormozgan Province, 2013-14
بررسی سرواپیدمیولوژی مالاریای ویواکس به روش IFA در افراد گروه سنی 9 سال و کمتر در شهرستان‌های میناب و جاسک، استان هرمزگان، 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population policies and contraception use behavior: Tehran Lipid and Glucose Study
سیاست‌های جمعیتی و رفتارهای پیشگیری از بارداری: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The challenges of the tariffs in medical services of health care system from the perspective of the managers of insurance agencies: A qualitative study
چالش‌های موجود در تعرفه‌های خدمات پزشکی نظام سلامت از دیدگاه مدیران سازمان‌های بیمه؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی نقادانه مطالب منتشر شده در روزنامه‌های پرتیراژ کشور در ارتباط با پرستاری در سال 1392
بررسی و ارزیابی نقادانه مطالب منتشر شده در روزنامه‌های پرتیراژ کشور در ارتباط با پرستاری در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه کوتاه: برداشت‌های متفاوت از بودجه دولتی سلامت
نامه کوتاه: برداشت‌های متفاوت از بودجه دولتی سلامت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2016-1)


Modeling and Forecasting Mortality in Iran: 1996-2041
مدل‌سازی و پیش‌بینی مرگ‌و میر در ایران 1420-1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health system reform plan in Iran: Approaching Universal Health Coverage
طرح تحول سلامت: آغاز راهی بسوی نظام سلامت مطلوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Impact Assessment and its contextual influencing factors in Iran
ارزیابی اثرات بهداشتی طرح‌های توسعه‌ای و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulating the financial health system of Health insurance with System dynamics approach
شبیه‌سازی نظام مالی بیمه سلامت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rational Use and Prescription of Drugs: A Review on WHO's 12 Strategies
تجویز ومصرف منطقی دارو: مروری براستراتژی‌های 12گانه سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-environmental factors underlying motivation loss in adolescents to control weight: perceptions and experiences of Tehranian adolescents
عوامل محیطی- اجتماعی زمینه‌ساز کاهش انگیزه نوجوانان جهت کنترل وزن: ادراک و تجربیات نوجوانان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of an Anti-Stigma Program on Components of Stigma on Patients with Mental Disorders among Nursing Students
بررسی تأثیر یک برنامه ضد انگ بر مؤلفه‌های انگ‌زنی بر بیماران روانی در بین دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Challenges of Family Physician Implementation in Iran Health System
مطالعه چالش‌های اجرای پزشک خانواده در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2015-10)


CONSORT­EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web­ based and Mobile Health Interventions
CONSORT­EHEALTH، بهبود و استانداردسازی گزارش‌های ارزشیابی مداخلات سلامت مبتنی بر وب و تلفن همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Empowerment Model of Rural Communities in Community-based Initiatives
ارایه الگوی توانمندسازی در جوامع روستایی در برنامه ابتکارات جامعه‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Turkey’s Achievements in Universal Health Coverage
ارزیابی موفقیت ترکیه در دستیابی به پوشش همگانی خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Universal Health Coverage in Thailand: Achievement and Experiences Learned
دستیابی تایلند به پوشش همگانی سلامت: چگونگی و تجارب به دست آمده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salt and Sodium Content in Iranian Breads
بررسی میزان نمک و سدیم در نان‌های ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of salt and sodium in processed foods, Iran 2011-2013
بررسی میزان نمک و سدیم موجود در فراورده‌های غذایی فرایند شده ایرانی، 92-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inequality in the geographic distribution of health workers in the public health sector in Iran
نابرابری در توزیع جغرافیایی منابع انسانی بخش دولتی سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Public Participation and intersectoral collaboration in Family Physician Program in Rular areas of Iran
ارزیابی جلب مشارکت مردم و همکاری‌های بین‌بخشی در برنامه پزشک خانواده در روستاهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2015-4)


Factors Affecting Implementation of the Policy of Reducing Public Share of Health Spending in Iran: a Qualitative Study
بررسی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Ability of Hospital Information Systems Regarding the General Requirements in Iran
ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات عمومی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Human Resource Development Strategies and Staff Productivity in Psychiatric Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین توسعه استراتژی‌های منابع انسانی و بهبود بهره‌وری کارکنان بیمارستان‌های روان‌پزشکی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Generalizability Theory and its Implications in Medical Education
مروری بر نظریه تعمیم‌پذیری و کاربردهای آن در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors and Prevalence of the Sexually Transmitted Infections including HIV, Syphilis and Hepatitis among Men Who Have Sex with Men
بررسی عوامل خطر و شیوع بیماری‌های آمیزشی شامل اچ‌آی‌وی، سیفلیس و هپاتیت در مردان با سابقه رفتارهای جنسی پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Willingness to Pay for Supplemental Health Insurances by Contingent Value Method in Kerman
سنجش تمایل به پرداخت بیمه درمان مکمل با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Pattern of Congenital Hypothyroidism in Fars Province During 2005-2013
بررسی الگوی فضایی کم‌کاری مادرزادی تیروئید در استان فارس طی سال‌های 1392-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Counseling based on Cognitive-Behavior Therapy on Depression and Self-Efficacy in Addicts with Successful Withdraw
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر افسردگی و خودکارآمدی معتادین با ترک موفق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Peer Education on Breastfeeding Self-Efficacy in Primiparous Women: a Cluster Randomized Controlled Trial
بررسی تأثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست‌زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Does the Ministry of Health and Medical Education of Iran Protect the Public Benefits? Analysis of Stewardship Function and the Way Forward
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چگونه منافع عمومی را حفظ می‌کند؟ تحلیل کارکرد تولیت و راه آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2015-4)


آموزش بالینی مسمومیت‌ها در دوره دکتری پزشکی عمومی: گامی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه
آموزش بالینی مسمومیت‌ها در دوره دکتری پزشکی عمومی: گامی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرح‌های توسعه‌ای در ایران
الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرح‌های توسعه‌ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theories and Models of Policymaking for Doing Health Policy Analysis
نظریه‌ها و الگوهای سیاست‌گذاری برای تحلیل سیاست‌های نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Violence Experiences in Childhood on Mental Health of Individuals aged 18 Years and Older in Tehran, Iran
بررسی نقش تجربه خشونت کودکی در سلامت روان افراد 18 ساله و بالاتر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Primary Stage of Targeted Subsidies Scheme on Inflation Growth and Extra Costs of Hoteling in Public Hospitals in Iran
تأثیر اجرای مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها بر رشد تورم و افزایش هزینه‌های اجزای مختلف هتلینگ بیمارستان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Prevalence of Staphylococcus Aureus Nasal Carriages and Antibiotic Resistance Pattern in Health Care Workers of 520 Kermanshah Hospital, winter 92
بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوکوس‌اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن در کارکنان بیمارستان منطقه‌ای کرمانشاه زمستان 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Warning Messages on Cigarette Packages from Smokers' Viewpoints
ارزیابی پیام‌های هشداری بهداشتی روی پاکت‌های سیگار از نظر افراد سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Community-based Interventions on Women's Mental Health
بررسی اثربخشی مداخلات اجتماع‌محور در ارتقای سلامت روان زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addressing Social Determinant of Health in Addressing Social Determinant of Health in
بازنگری نظام مراقبت‌های اولیه سلامت کشور بر اساس رویکرد تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت - ارایه یک مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infrastructures for Implementation of Urban Family Medicine in Iran: Infrastructures for Implementation of Urban Family Medicine in Iran:
زیرساخت‌های استقرار سیاست پزشک خانواده شهری در ایران: تحلیل کیفی مستندات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2015-1)


Knowledge Translation and Exchange in Research Projects at Ilam University of Medical Sciences, 2008-2012
بررسی وضعیت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهش‌های مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال‌های 1387تا1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vaccination Coverage among Nomads’ under 6 Years Children in Kermanshah Province, 2012-2013
بررسی میزان پوشش واکسیناسیون در کودکان زیر شش سال عشایر استان کرمانشاه سال 1392 -1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrative Review of Studies on Charity in Health Care, Iran
مرور انتقادی مطالعات خیریه حوزه سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Progressivity in Household Health Care Payments in Iran And its Effect on Income Redistribution
بررسی پیشروندگی پرداخت‌های سلامت خانوارهای ایرانی و تأثیر آن روی توزیع مجدد درآمدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Informal Payments and its Related Factors in Urmia Hospitals
بررسی پرداخت‌های غیر رسمی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Family-Centered Care on Family Satisfaction in Intensive Care Units
تأثیر مراقبت خانواده‌محور بر رضایت‌مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Psychometric Properties of the Health Anxiety Inventory
ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اضطراب سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges in Evaluating Clinical Governance System in Iran: A Qualitative Study
چالش‌های نظام ارزیابی استقرار حاکمیت بالینی در کشور ایران: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Medical Costs Resulting from Inappropriate Prescriptions of Magnetic Resonance Imaging for Knee Joint, using RAND Method in Ghaem Hospital- 2013
بررسی هزینه پزشکی تجویزهای نامناسب MRI زانو با استفاده از روش مناسبت RAND در بیمارستان قائم مشهد– سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Provincial Health and Food Security Workgroups in Iran
ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تخصصی سلامت و امنیت غذایی استانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2014-10)


Moral Hazard of Dental Services in Armed Force Social Security Insurance before and after Soldiery in 2012
مخاطره اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Drop-out from Treatment in Patients with Anxiety and Depressive Disorders
تعیین عوامل مرتبط با قطع درمان در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Impact Analysis of Accessibility and Financing Indicators on Referrals of Insured to Health Care Institutes Contracted with Social Health Insurance Organization in Iran
بررسی و تحلیل تأثیر شاخص‌های دسترسی و تأمین مالی بر میزان مراجعه بیمه شده‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Medication Demand Function in Iranian Households using Panel Data, 2004-2011
تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی؛
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family Income and Child Health in Iran: Recognition of Intermediary Variables’ Role using Sructured Equation Models
درآمد خانواده و سلامت کودکان در ایران: شناخت نقش عوامل واسطه‌ای با مدل‌سازی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Involvement in Reproductive and Sexual Health: A Systematic Review of Iranian Litreture
جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی: مرور سیستماتیک مطالعات ایرانی و تبیین چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tailored Print Media: a Recommended Technique on Promoting Patient Rights Charter in Educational Hospitals in Yasuj, Iran
رسانه‌های نوشتاری اختصاصی: شیوه پیشنهادی برای ترویج رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Menstrual Disorders and its Related Factors in 18-45 year-old Iranian Women in Four Selected Provinces
شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان 45 -18 ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Viewpoints of Citizens (Mothers) on Waste Management in order to Develop Educational Strategies
سنجش افکار شهروندی (مادران) در خصوص مدیریت پسماند جهت تدوین شیوه‌های مناسب آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Pattern of Road Traffic Injuries in Kermanshah District in 2010
الگوی اپیدمیولوژیک مصدومیت‌های ترافیکی در شهرستان کرمانشاه در سال 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2014-7)


Local Organizations Participation in Health Centers Performing Rural Insurance and Family Physician Program in Northern Provinces of Iran
جلب مشارکت نهادهای محلی در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی استان‌های شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Educational Program based on Transtheoretical Model (TTM) on Self-efficacy and Nicotine Dependency among Smokers
بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر خودکارآمدی و وابستگی به نیکوتین در افراد سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Satellite Images for Determination of Critical Points in Polluted Cities and their Relation to Lung Cancer Affection
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای تعیین نقاط بحرانی در ابتلای به بیماری سرطان ریه در شهرهای آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Do Policy Analysis? A View on Approaches and Modes of Policy Analysis in Health Secto r
چگونه سیاستی را تحلیل کنیم؟ نگاهی بر رویکردها و اسلوب تحلیل سیاست در بخش سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Outpatients’ Satisfaction Questionnaire for Hospitals of Tehran University of Medical Science
طراحی و تدوین ابزار سنجش رضایت بیماران سرپایی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of F ailure Modes in Cardiac Surgery Process using HFMEA Technique
تحلیل حالات شکست در فرآیند جراحی قلب با استفاده از تکنیک HFMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposed Standards for Evaluating the Stewardship of National Oral Health System Part 1: Evaluation of Regulations
استانداردهای پیشنهادی جهت ارزیابی تولیت در نظام ملی سلامت دهان و دندان: بخش اول- ارزیابی وضع مقررات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behvarzes Viewpoints on their Abilities in Delivering Health Services
بررسی نظرات بهورزان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی از توانایی خود در انجام بسته خدمتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Infant Mortality Rate in North East of Iran
عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان زیر یک سال در شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Performance Improvement Approaches of Boards of Trustees of Universities of Medical Sciences and Health Services in Iran
بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای عملکرد هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2014-4)


Effect of participating in Health Stations of Tehran Municipality on General Health, Body Composition, Blood Glucose and Blood Pressure
تأثیر شرکت در ایستگاه‌های تندرستی شهرداری تهران بر سلامت عمومی، ترکیب بدن، فشار و قند خون افراد شرکت‌کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Health Care based on Iran' Multiple Indicator Demographic and Health Survey (IrMIDHS-2010)
بررسی شاخص‌های خدمات سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران بر اساس پیمایش شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت(IrMIDHS) سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های منتخب اصفهان
بررسی رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های منتخب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major Research Indicators and their Trends in Iran Compared to the World
بررسی شاخص‌های مهم تحقیق و روند آن در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Desertion of Family Physicians Working in Rural Areas with Deprivation Index Less than 1.4 (Prosperous) in 2010
بررسی عوامل مؤثر برترک خدمت پزشکان خانواده در مناطق روستایی استان‌های با ضریب محرومیت کمتر از 4/1 (برخوردار) کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of Science and Technology Productions in the Field of Medical Sciences in Islamic Republic of Iran
وضعیت تولید علم و فن‌آوری کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Assessment of National Civil Registration and Vital Statistics System (Death and Birth) in Iran based on WHO Framework
ارزیابی سریع نظام ثبت وقایع حیاتی و نظام آمار حیاتی (تولد و مرگ) ایران بر اساس چارچوب سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Global and Actual Cost of Kidney Transplant in Imam Reza Hospital, Tabriz
مقایسه هزینه پیوند کلیه گلوبال با هزینه واقعی پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا(ع) شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Process of Requesting and Collecting Laboratory Test Results from Nurses’ Viewpoints before and after HIS Implementation
ارزیابی فرآیند درخواست و دریافت نتایج آزمایش‌ها از دیدگاه پرستاران قبل و بعد از نصب سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Oral Health Care Systems and Insurance Models in Selected Countries for Development of Suitable Iranian Model
مطالعه تطبیقی سیستم‌های مراقبت از سلامت دهان و مدل‌های بیمه‌ای در چند کشور برای ارایه الگوی مناسب در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2014-1)


Research Priorities for Patient Safety in Iran
شناسایی اولویت‌های پژوهشی ایمنی بیمار در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of M ethods for E stimating Economic Burden of Cancer
مرور جامع روش‌های محاسبه بار اقتصادی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farmehr Model: Iranian Women’s Health Conceptual Framework
چارچوب نظری سلامت زنان ایران: مدل فرمهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost Utility of Neonatal Screening Program for Phenylketonuria in Shiraz University of Medical Sciences
تحلیل هزینه- مطلوبیت برنامه غربالگری نوزادان، مرتبط با بیماری فنیل‌کتونوری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opinions of Health System Experts about Main Causes of Induced Demand: a Qualitative Study
دیدگاه صاحب‌نظران سیستم سلامت درباره علل کلان مؤثر بر تقاضای القایی؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Households’ Health Expenditure Inequality in Iran: 1984-2011
نابرابری مخارج سلامت خانوارها در ایران: 1363 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Primary and Secondary Infertility among 18-49 Years Old Iranian Women: a Population-based Study in Four Selected Provinces
شیوع نازایی اولیه و ثانویه در زنان ایرانی 49 -18 ساله: مطالعه مبتنی بر جمعیت در چهار استان منتخب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Economic Efficiency of CCUs of Tehran University of Medical Sciences Hospitals, Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier analysis (SFA) Methods: 2006-2009
تعیین کارآیی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) در طی سال‌های 1388 -1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Problems and Solutions in Dentistry in Iran: a Qualitative Study
تحلیل مشکلات پژوهش حیطه دندان‌پزشکی و راهکارهای اصلاحی آن در ایران (یک مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Public Hospitals' Public–Private Partnership Models Based on Key Performance Indicators
اولویت‌بندی مدل‌های مشارکت دولتی- خصوصی بیمارستان‌های دولتی بر اساس شاخص‌های عملکردی کلیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2013-10)


چالش‌های سیاست‌گذاری و ضرورت ایجاد ساختارهای منسجم برای کمک به تصمیم‌گیری آگاه از شواهد در نظام سلامت کشور
چالش‌های سیاست‌گذاری و ضرورت ایجاد ساختارهای منسجم برای کمک به تصمیم‌گیری آگاه از شواهد در نظام سلامت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses Needs Assessment on Methods of Documentation in Electronic Health Records
ارزیابی نیازهای پرستاران در رابطه با روش‌های مستندسازی در پرونده الکترونیک سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Safety Culture Status in General Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences
سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ Readmission Causes in Teaching Hospitals of Zahedan University of Medical Sciences
علل مراجعه مجدد بیماران به بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital Information System in Iran: Findings from a Systematic Literature Review
سیستم اطلاعات بیمارستانی: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Self-Care in Patients with Type 2 Diabetes: Tele-Education
ارتقای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: آموزش از راه دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Respirable Dust Exposure and Free Silica Percent in Small Foundries (Less than 10 Workers) in Pakdasht, 2011
ارزیابی مواجهه با گرد و غبار قابل استنشاق و درصد سیلیس آزاد در کارگاه‌های ریخته‌گری کوچک (کمتر از 10 نفر کارگر) شهرستان پاکدشت- سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Public-Private Partnership Options in Public Hospitals
معرفی گزینه‌های مشارکت دولتی- خصوصی در بیمارستان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Hospital Costs and Other Health Services Expenses of Road Traffic Crashes in Iran, 2009
برآورد هزینه خدمات سلامت ناشی از تصادفات جاده‌ای ایران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the Fair Financial Contribution Index and Catastrophic Expenditures in Different Regions of Iran, 1984-2010
محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی و نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن سلامتی در مناطق مختلف ایران بین سال‌های منتخب 1388 -1363
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Indicators of Iranian Health System Reform Plan
تعیین شاخص‌های ارزیابی نقشه تحول نظام سلامت کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2013-7)


تجویز دارو در ایران
تجویز دارو در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Waiting Time in Emergency Department of Shahid Faghihi Hospital, Shiraz and Presenting Appropriate Strategies Using Quality Function Deployment (QFD) Method, 2011- 2012
بررسی زمان انتظار بخش اورژانس بیمارستان شهید فقیهی شیراز و ارایه راهکارهای مناسب با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، سال91 -1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Root Cause Analysis of an Adverse Event in a Hospital in Mashhad, 2012: Case Report
تحلیل ریشه‌ای علل یک حادثه ناخواسته در یک بیمارستان شهر مشهد در سال 1390: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associated Factors with Condom Use amongst People Living with HIV Referred to Triangular Clinics of Universities of Medical Sciences in Tehran
استفاده از کاندوم در افراد مبتلا به عفونت اچ‌آی‌وی و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Government Consumption and Investment Expenditures on Human Development Index Using Generalized Method of Moment
تأثیر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا (GMM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimated Number of Patients with HIV in Fars Province Using Capture-Recapture Method, 1990-2010
تخمین تعداد موارد موجود مبتلا به HIV از سال 1370 تا 1389 در استان فارس با استفاده از شیوه صید و باز صید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Measuring Psychometric Properties of
طراحی و روان‌سنجی ابزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Coordination among Lead Agencies of Natural Disasters Management in Iran
ارزیابی کارکرد هماهنگی سازمان‌های مسؤول در مدیریت بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Analysis of International Experiences in Dual Practice in Public and Private Settings of Healthcare System and Regulatory Mechanisms
ارزیابی و تحلیل تجربه کشورها در زمینه اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و ساز و کارهای نظارتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Inequality in Households’ Health Care Expenditures in Iran
اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Vice-Chancellery for Health of Universities/Schools of Medical Sciences in Iran based on Iranian National Productivity and Excellence Award Model
ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی ایران بر اساس مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران: 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2013-4)


Relationship between Climate changes with Children's Infectious Diseases in Bandar Abbas, Iran
تحلیل اثر اقلیم بر بیماری‌های عفونی کودکان در منطقه بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Productivity of Hospitals Affiliated to Iran's Social Security Organization using Malmquist Index during 2006-2009
سنجش بهره‌وری بیمارستان‌های عمومی تأمین اجتماعی کشور با استفاده از شاخص مالم‏کوئیست در سال‌های 1388 -1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of ″ The National Guide of Labor and Delivery Cares ″ and Related Factors in Selected Educational- Therapeutic Hospitals of Tehran
میزان اجرای "راهنمای کشوری مراقبت‌های حین لیبر و زایمان" در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Participation in Family Planning in Zanjan, 2011: a Qualitative Study
بررسی کیفی مشارکت مردان متأهل در تنظیم خانواده در شهرستان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Optimism on Mental Health and Life Satisfaction: A Psychological Model of Well-being
تأثیر خوش‌بینی (تفکر مثبت) بر سلامت روانی و رضایت از زندگی: یک مدل روان‌شناختی از بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Hospital Performance Assessment System Development: Literature Review
چالش‌های ایجاد نظام ارزیابی عملکرد بیمارستان: مروری بر متون و آثار علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه‌های بهداشتی دولتی و برون‌سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in Geographical Distribution of Dialysis Beds and Nephrologists Based on the Lorenz Curve and Gini Coefficient Need Indices: Case of Iran
عدالت در توزیع جغرافیایی تخت‌های دیالیز و نفرولوژیست‌ها در ایران بر اساس شاخص‌های نیاز با استفاده از منحنی لورنز و ضریب جینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Health Insurance Inefficiency on Poverty among Iranian Households
تأثیر ناکارایی نظام بیمه‌های درمانی در فقر خانوارهای کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financial Accessibility of Iranian Households to Health Care Services during 1983-2008
ارزیابی وضعیت دسترسی مالی خانوارها به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در ایران طی سال‌های 1386 -1361
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2013-1)


Factors Related to Suicide Attempt in Iran: A systematic Review and Meta-Analysis
تعیین عوامل مرتبط با انگیزه اقدام به خودکشی در ایران: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Nurses Professional Roles in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences
بررسی میزان ایفای نقش‌های حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Road Traffic Death Occurrence within Urban and Metropolitan Roads Focusing on Environmental Factors
مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی در محورهای درون و برون‌شهری با تکیه بر عوامل محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreasing Risk Factors of Non-Communicable Diseases among Health Workers of Kermanshah University of Medical Sciences (2008-2010)
کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1389 -1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Physical Environment of Hospital on its Image: Customer Viewpoints
تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health and Income in Iran: A Review on Published Studies in Farsi, 2000 to 2007
سلامت و درآمد در ایران: مروری بر مطالعات چاپ شده به زبان فارسی در سال‌های 1379 تا 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting MSIO Insured Utilization Rate from GPs Services in Iran Using Panel Data
بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده بیمه‌شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات پزشکان عمومی در ایران با استفاده از داده‌های پانلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expediency and Coincidence in the Formation of Family Physician and Universal Rural Health Insurance in Iran
مصلحت‌اندیشی و تقارن در شکل‌گیری برنامه پزشک خانواده و بیمه همگانی سلامت روستاییان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Inadequate Coverage of Screening Programs for Congenital Diseases in Infants Born in North Health Center Area, Tehran
بررسی علل پوشش ناکافی برنامه غربالگری بیماری‌های مادرزادی نوزادان به دنیا آمده در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Policy Brief Management of Herceptin (Trastuzumab) in Patients with Breast Cancer in Iran: Procurement, Allocation, Patient Eligibility Criteria, Prescription and Financial Protection
خلاصه سیاستی مدیریت داروی تراستوزوماب (هرسپتین) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران (تأمین، تجویز اصولی و توزیع عادلانه یارانه حمایتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه به سردبیر: نگاهی بر آشفتگی موجود در ترجمه و کاربرد سه واژه مهم مورد استفاده در علوم پزشکی: "effectiveness"، "efficiency" و "efficacy"
نامه به سردبیر: نگاهی بر آشفتگی موجود در ترجمه و کاربرد سه واژه مهم مورد استفاده در علوم پزشکی: "effectiveness"، "efficiency" و "efficacy"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Health Insurance Inefficiency on Poverty among Iranian Households
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2012-10)


Relationship between Social Capital with Anomie in Female Hospital Staff
رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس آنومی در زنان شاغل در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost and Time Analysis of Health Care Programs at First Level of Health Care Services in a Medical Sciences University
تحلیل هزینه و زمان برنامه‌های بهداشتی در سطح اول ارایه خدمات سلامت در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Religious Beliefs in Quality of Life of Patients with Cancer
نقش مذهب در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Non-Fatal Home Injuries and its Related Factors among Children Attending Health Centers in Ahvaz: a Pilot Study
شیوع حوادث خانگی غیرکشنده و عوامل مرتبط با آن در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر اهواز: یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a National Accreditation Model in Specialized Clinics of Hospitals
طراحی مدل ملی اعتباربخشی بخش درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Need-based Model to Distribute Professional Human Resources in Health Sector Using Benchmarking of Various Tax Systems
ارایه یک مدل جهت توزیع مبتنی بر نیاز نیروی انسانی متخصص در بخش سلامت با الگوگیری از نظام‌های مختلف مالیاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preferences of Clients Referring to Firoozgar Hospital: Choice Based Conjoint Analysis
تعیین ترجیحات مراجعه‌کنندگان به بیمارستان فیروزگر: تحلیل هم‌پیوندی مبتنی بر انتخاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential Factors on Results of Comprehensive Pre-internship Exam in Medical Faculty of Kashan University of Medical Sciences: Survey of an 18-year Period
عوامل مؤثر بر نتایج آزمون جامع پیش‌کارورزی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بررسی یک دوره 18 ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Dust Storms Entering Iran with Emphasis on Khuzestan Province
تحلیل روند گرد و غبار ورودی به ایران با تاکید بر استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community-based Participatory Programs related to Health in Islamic Republic of Iran: Strengths, Challenges and Lessons learnt
برنامه‌های اجتماع‌محور مشارکتی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران - نقاط قوت، چالش‌ها و درس‌های آموخته شده-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2012-7)


Quality of Working Life of Family Physicians in Mazandaran
بررسی کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fast Method for Assessment of PM10 Concentration Using MODIS Images, A Case Study in Tehran
روشی ‌سریع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده مودیس: یک مطالعه موردی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Environmental Factors of Cutaneous Leishmaniasis in Iran Using GIS
تجزیه و تحلیل مکانی عوامل محیطی مؤثر بر لیشمانیوز جلدی در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Implementing Diagnosis Related Groups: A Case Study in Iran’s Hospitals
امکان‌سنجی استقرار گروه‌های تشخیصی مرتبط: مطالعه موردی در بیمارستان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Domestic Violence on Pregnancy Outcomes among Pregnant Women Referring to Karaj Medical Centers
تأثیر خشونت‌های خانگی در مادران باردار بر پیامد حاملگی در مراجعین به مراکز درمانی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Nurses' Job Satisfaction: a Systematic Survey
بررسی نظام‌مند عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risky Behaviors Leading to Unintentional Injuries among High School Students in Tehran, 2009
رفتارهای خطرزای مرتبط با مصدومیت‌های غیرعمدی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Model to Implement Total Quality Management in Iran's EMS
الگوی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Access and Out of Pocket Payment on GP's Visit Utilization: A Data Panel Study among Individuals Covered by Social Security Organization
تأثیر دسترسی و پرداخت از جیب در بهره‌مندی از ویزیت پزشک عمومی: مطالعه‌ای به صورت پنل دیتا در میان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developed Approaches of Remote Sensing and GISciences in Health System (Part I: A Literature Review)
بررسی کاربردهای علوم و فن‌آوری‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در نظام سلامت (قسمت اول‏‎ْ: مروری بر منابع خارجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2012-4)


Adherence to Patient Rights from Perspectives of Pregnant Women in Tabriz Metropolitan Health Centers in 2011
رعایت حقوق بیمار در مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر تبریز از دیدگاه مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Family Planning Services in Empowering Women: a Qualitative Study
تبیین نقش خدمات تنظیم خانواده در توانمندی زنان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psycho-Emotional Needs of Female Adolescents
نیازهای روانی- عاطفی دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity the Reliability of the Bramson’s Quit Addiction Self-Efficacy Questionnaire
رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Family-Based Intervention Based on Social–Cognitive Theory on Fruit and Vegetable Intake of Middle School Female Students in a District of Tehran
تأثیر یک برنامه مداخله‌ای خانواده‌محور مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی در یک منطقه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Payments of Physicians Employed in Public and Private Hospitals after Modification of Surgical and Invasive Services Tariffs
دستمزد پزشکان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران پس از اصلاح تعرفه‌های خدمات تهاجمی و اعمال جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Instrument Development to Measure Elderly Health-Related Quality of Life (EHRQoL)
طراحی ابزار اندازه‌گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Needs Assessment of Medical Equipment Offices Based on Critical Success Factors (CSF) and Business System Planning (BSP) Methods
ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور- مبتنی بر روش‌های CSF و BSP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical challenges regarding Xenotransplantation of transgenic animals to human beings
چالش‌های اخلاقی پیوند اعضای حیوانات تراریخته به انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Distribution and Presenting Initial Map of Hospital Services Regionalization for Mother and Infant in Tehran
توزیع جغرافیایی و ارایه نقشه اولیه سطح‌بندی خدمات بیمارستانی تخت‌های مراقبت ویژه نوزادان (NICU) در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2012-1)


Effect of a Family-Centered Problem Solving Education Method on Self-Esteem in Drug-Users
تأثیر آموزش حل مسأله خانواده‌محور بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burn out in Caregivers of Patients with Stroke and its Related Factors
تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت‌کنندگان خانگی از بیماران مبتلا به سکته مغزی و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obesity in Type 2 Diabetes: A Review of Health Economics Evidences
چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: مروری بر شواهد اقتصاد سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Related Factors of Neonatal Mortality in Qazvin NICU, 2010
بررسی علل مرگ ‌و میر نوزادان و عوامل مرتبط با آن درNICU شهر قزوین سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Cross Sectional Study on the Results of Participatory Needs Assessment in Zone 17 of Tehran: Three Years after Intervention
ارزیابی مقطعی نتایج نیازسنجی مشارکتی محله‌محور در منطقه 17 تهران: سه سال بعد از مداخله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences
رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008
شیوع اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی در بین دانش‌آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Supervision in Rocky Roads
نظارت بالینی در بستر سنگلاخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2011-10)


نامه به سردبیر: «عوامل مؤثر بر واحد ارزش نسبی خدمت ویزیت پزشک عمومی شاغل در مطب در شهر تهران»
نامه به سردبیر: «عوامل مؤثر بر واحد ارزش نسبی خدمت ویزیت پزشک عمومی شاغل در مطب در شهر تهران»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه به سردبیر: «بررسی آلودگی به آفلاتوکسین M1 در پنیر پاستوریزه عرضه شده دو کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های لبنی در شهر تهران با روش الایزا»
نامه به سردبیر: «بررسی آلودگی به آفلاتوکسین M1 در پنیر پاستوریزه عرضه شده دو کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های لبنی در شهر تهران با روش الایزا»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-efficacy Beliefs, Meta-cognitive and Critical Thinking with Mental Health in Medical Sciences Students
رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Knowledge of Being Minor Thalasemic is the Main Cause of Major Thalassemia Incidence in Zahedan, the South-East of Iran
ناآگاهی از تالاسمی مینور در والدین، مهم‌ترین علت بروز موارد جدید تالاسمی ماژور در زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Target Audiences’ Awareness and Perspectives about the Guideline on “Dissemination of Health Research Results and Innovations”
آگاهی و دیدگاه مخاطبان از "دستورالعمل اعلام عمومی نتایج پژوهش‌ها و نوآوری‌های عرصه علوم پزشکی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage and Costs of Treatment with Beta Interferon among Patients with Multiple Sclerosis in Fars province
استفاده از بتا اینترفرون و هزینه‌های آن در بیماران مالتیپل اسکلروز استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components of Clinical Preventive Services System in a Specialized Educational Hospital: a Qualitative Approach
تعیین ابعاد نظام ارایه خدمات پیشگیری بالینی در یک بیمارستان تخصصی آموزشی با رویکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Grouped Spiritual Psychotherapy on Patients with Opium Using Disorder
بررسی اثر روان‌درمانی معنوی در مبتلایان به اختلال وابستگی به مواد اپیوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Participation and Cancer among Patients in Cancer Institute of Tehran
نقش عامل مشارکت اجتماعی در ابتلاء به سرطان در مراجعه‌کنندگان به انستیتو کانسر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes of Academic Members of Iranian Medical Universities towards Factors that Increase h-index and Paper Citations
عوامل مؤثر بر افزایش شاخص h و ارجاع به مقالات از نظر محققان برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2011-7)


National Family Physician Program in Shahroud: Assessing Quality of Implementation and Condition of Settings
اجرای طرح ملی پزشک خانواده در شهرستان شاهرود: وضعیت مراکز مجری و بررسی کیفیت اجرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ and General Practitioners’ Awareness of and Attitudes towards Iranian Hospital Grading System and its Impact on Choosing a Hospital, 2009
آگاهی و نگرش بیماران و پزشکان عمومی در مورد سیستم ارزشیابی بیمارستان‌های کشور و نقش آن در انتخاب بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Patients' Preferences in Choosing a Hospital Based on the Mix Marketing Components in Isfahan
عوامل مؤثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در بیمارستان‌های منتخب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Internet Using and Health: Students' Knowledge, Attitude and Lifestyle Related to the Internet
استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش، و سبک زندگی مرتبط با اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influencing Factors on Relative Value Unit of GPs' Visits in Private Medical Offices in Tehran
عوامل مؤثر بر واحد ارزش نسبی خدمت ویزیت پزشک عمومی شاغل در مطب در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Systematic Accountability to Citizens in Tehran-
ارزیابی پاسخگویی نظام‌مند به شهروندان در شهر تهران مطالعه Urban HEART
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commercial Effects of Iran’s Membership in the WTO in Drug Industry
بررسی تأثیرات بازرگانی بر صنعت دارویی ایران در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Educational Pamphlet on General Practitioners' Prescribing Skill: a Randomized Controlled Trial
بررسی تأثیر پمفلت آموزشی در عملکرد نسخه‌نویسی پزشکان عمومی: یک مداخله تصادفی کنترل‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-4)


Solid Waste Management in Physicians' Offices in Sabzevar
بررسی مدیریت پسماندهای جامد مطب‌های پزشکی شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of Reviewing Common Performance Evaluation Methods in Vice-Chancellery for Health of Universities/Schools of Medical Sciences in Iran Using Excellence Models
ضرورت بازنگری شیوه‌های رایج ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مدل‌های تعالی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Impact of Personal Factors on Survival of Patients with
بررسی مقایسه‌ای عوامل فردی مؤثر بر بقاء بیماران مبتلا به سرطان مری با استفاده از مدل‌های شفایافته وایبل و لگ نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Reproductive Morbidity in Four Selected Provinces in Iran
شیوع عوارض باروری در چهار استان منتخب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Generic Plan on Development of Technology Capabilities
تأثیر طرح ژنریک بر توسعه توانمندی‌های فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Pattern of Drowning in Mazandaran Province
الگوی اپیدمیولوژی غرق‌شدگی در استان مازندران- استفاده از منابع اطلاعاتی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Ochratoxin A and Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Rates in Breakfast Grains of Supermarkets in Tehran Using HPLC Method in 2010
ارزیابی میزان اکراتوکسین A و آفلاتوکسین‌های (B1, B2, G1, G2) غلات عرضه شده در فروشگاه‌های شهر تهران به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Proposed Changes of Relative Values of Different Specialists Medical Tariffs on Payment Weight to Specialties and Health System Costs
بررسی تأثیر تغییرات پیشنهادی ارزش‌های نسبی تعرفه‌ تخصص‌های بالینی در وزن پرداختی تخصص‌های مربوطه و هزینه‌های نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-1)


Assessment of Government Financial Supports and Policies for Social Health Insurance in Informal Sector
ارزیابی وضعیت حمایت‌های مالی و نقش دولت در سیاست‌های تأمین بیمه اجتماعی درمان برای بخش غیررسمی اشتغال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enabler Criteria in Centers for Management of Medical Emergencies and Accidents in Iran according EFQM Model
بررسی معیارهای توانمندساز در مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی بر اساس الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Are Graduate Schools Prepared for an Earthquake? Readiness Assessment of a School in Tehran, Iran
آیا مراکز آموزش عالی برای زلزله آماده‌اند؟ تجربه ارزیابی یک دانشکده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Do Men Consider Health as a Priority? A Qualitative Study
آیا مردان سلامت را یک اولویت محسوب می‌کنند؟ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Residential Area in House Safety in Mashhad Urban Area in 2009
بررسی نقش منطقه محل سکونت در ایمنی منازل شهری مشهد سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usability Evaluation of Hospital Information Systems based on IsoMetric 9241
ارزیابی میزان استفاده از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی طبق استاندارد ایزومتریک 9241
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aflatoxin M1 Contamination of Pasteurized Cheese Produced by Two Dairy Factories in Tehran, Assessed by ELISA Technique
بررسی آلودگی به آفلاتوکسین M1 در پنیر پاستوریزه شده دو کارخانه تولید کننده فرآورده‌های لبنی در شهر تهران با روش الایزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Where and How to Make Wise Policies for Health? A Qualitative Study on the Characteristics of Health Policy System in the Islamic Republic of Iran
کجـا و چگونـه برای سلامـت، سیـاست خردمنـدانه طراحی کنیم؟ «ویژگی‌های سامانه سیاست‌گذاری سلامت در جمهوری اسلامی ایران»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2010-10)


Effective Factors on Nutritional Behavior of Female Workers Based On "Integrated Model of Planned Behavior and Self-efficacy": A Qualitative Approach
عوامل تأثیرگذار بر رفتار تغذیه‌ای زنان کارگر بر پایه رفتار برنامه‌ریزی شده و خودکارآمدی": یک رویکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status of Oil Refining Company Staff in Isfahan
سلامت روان کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Information Systems in Iran
وضعیت سیستم‌های اطلاعات پرستاری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influenza A (H1N1) Pandemic and Lessens Learned
پاندمی آنفلوآنزا نوع A (H1N1) و درس‌هایی که از آن می‌آموزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Processes of Rasoule Akram Emergency Department by the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Methodology
ارزیابی ریسک‌های فرآیندهای بخش اورژانس مجتمع آموزشی- درمانی حضرت رسول اکرم (ص) با روش «تحلیل حالات و اثرات خطا»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Tehran Residents' Preparedness against Earthquake in 2007
تحلیل برخی عوامل مؤثر بر آمادگی مردم شهر تهران در برابر زلزله- سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Catastrophic Medical Payments in Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences 2009
تعیین‌کننده‌های مواجهه با هزینه‌های کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستان‌های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388 -1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self Reported Health, Illness and Self Care among the Specialists of the Hospitals of Tehran University of Medical Sciences
تعیین میزان سلامت و بیماری و مراقبت از خود گزارش شده توسط پزشکان عضو هیأت علمی مجتمع‌های بیمارستانی امام خمینی، سینا و فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2010-7)


A Study of Patient Length of Stay in Tehran University of Medical Sciences Obstetrics and Gynecology Specialty Hospital and its Associated Clinical and Nonclinical Factors
بررسی مدت اقامت بیماران بستری شده در بیمارستان آموزشی تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل بالینی و غیربالینی مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Government Health Expenditure on Health Outcomes
تأثیر هزینه‌های بهداشتی دولت بر برون‌دادهای بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Attitude and Prevalence of Smoking among Sportsmen of National Teams of Iran, 2008
شیوع مصرف دخانیات و آگاهی و نگرش نسبت به آن در ورزشکاران مرد تیم‌های ملی ایران 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Health Status of Children in Iran’s Provinces and Assessing its Relation with Socio-Economic Indicators
رتبه‌بندی وضعیت سلامت کودکان در استان‌های مختلف ایران و ارتباط آن با شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Mother's Attachment Style and Social Maturity of their Educable Mentally Retarded Sons in Shiraz's Secondary Schools (2008-2009)
رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان پسر عقب‌مانده ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Affecting Return to Work after First Myocardial Infarction
ارزیابی عوامل مؤثر بر بازگشت به کار متعاقب نخستین انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Resource Allocation Based on Needs in Health Systems, and Exploring the Current Iranian Resource Allocation System
روش‌های تخصیص مبتنی بر نیاز منابع نظام سلامت و ارزیابی وضع موجود تخصیص منابع به استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Professional’s Perception about Advantages of Developing Home Health Care System in Iran
دیدگاه متخصصین و سیاست‌گذاران نظام سلامت ایران در خصوص مزایای توسعه مراقبت سلامت منزل در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2010-4)


ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی سال‌های 86 -1381: مطالعه کارآیی فنی
ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی سال‌های 86 -1381: مطالعه کارآیی فنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Appropriate Approach for Adoption of Clinical Practice Guidelines in the National Health System, According to the Experienced Project in Iran National Health System
رویکرد مناسب جهت اقتباس راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت ملی مبتنی بر نتایج به دست آمده از یک تجربه در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of FOCUS-PDCA in Primary Health Care Performance Improvement: Case Study of East Azerbaijan Health Centers
بکارگیری روش FOCUS-PDCA در بهبود عملکرد مراقبت‌های اولیه بهداشتی- مطالعه موردی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ Reasons for Discharge against Medical Advice in University Hospitals of Kashan University of Medical Sciences in 2008
دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان- نیمه اول سال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception of Iranian Researchers and Medical Journal Editors about Authorship and Related Ethical Issues in Medical Publications
بررسی دیدگاه‌های پژوهشگران و مسؤولین نشریات علوم پزشکی ایران در خصوص شرایط و تعریف نویسنده و اصول اخلاقی مربوطه در انتشار مقالات علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Performance of Referral System in Family Physician Program in Iran University of Medical Sciences: 2009
ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Distress Tolerance and Emotional Regulation With Students Smoking Dependence
بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Achievement and its Indicators Among Students Awarded Scholarship in Medical Fields
میزان و مصادیق موفقیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی اعزام شده به خارج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2010-1)


Situation of Drug Use, Addiction and Related Services in the Laborers of Assaluyeh Industrial Area (South Pars Gas Field) in 2007
وضعیت مصرف مواد، اعتیاد و خدمات مربوطه در کارگران منطقه صنعتی عسلویه (میدان گاز پارس جنوبی) در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Quality of Cancer Registration in Iran. Part2: Suggesting New National Cancer Registration Program in Iran, Based on Comparative Study of 18 Countries
ارتقاء کیفی فعالیت‌های ثبت سرطان در ایران، بخش دوم: پیشنهاد برنامه جدید ثبت سرطان در کشور بر اساس مطالعه تطبیقی ثبت سرطان در 18 کشور جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Quality of Cancer Registration in Iran. Part1: Evaluation and Comparison of Cancer Registration Results in the Country
ارتقاء کیفی فعالیت‌های ثبت سرطان در ایران. بخش اول: ارزیابی نتایج فعالیت‌های ثبت سرطان در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Informed Consent Process and Factors Affecting it among Patients Undergoing Surgery, an Empirical Study in Hospitals of Kashan, Iran
عوامل مرتبط با کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی، یک مطالعه تحقیقی در بیمارستان‌های شهر کاشان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting Length of stay in Public Hospitals in Lorestan Province, Iran
تحلیل عوامل مؤثر بر مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان‌های دولتی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Transfer in Golestan University of Medical Sciences Projects in 2005- 2007
میزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال‌های 85 -1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disease Mapping of Acute Flaccid Paralysis in Iran Using Mixture Distributions
نقشه‌بندی بیماری فلج شل حاد در ایران با استفاده از روش توزیع‌های آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autonomy in the Elderly: A Phenomenological Study
استقلال در سالمندان: یک مطالعه پدیده‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2009-10)


Assessing the Frequency of Cytomegalovirus Viremia in Iranian (Tehran) Blood Donors by Polymerase Chain Reaction Method
شیوع ویروس سیتومگال در اهداکنندگان خون ایران با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Educating about Nutrition and Jogging on the Blood Sugar of Type II Diabetic Patients of a Clinic in Shiraz, Iran
بررسی تأثیر آموزش تغذیه و پیاده‌روی بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع II مرکز دیابت درمانگاه خدمات بهداشتی– درمانی نادر کاظمی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Linear Regression Methods and Artificial Neural Network in Forecasting Human Mortality as a Function of Air Temperature: Case Study of Tehran City
مقایسه روش‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان مرگ و میر به عنوان تابعی از دمای هوا (مطالعه موردی: تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing article related to health in newspapers with a wide circulation in IR. IRAN -2005
چگونگی انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با سلامت در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشور 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Breastfeeding Pattern and Likelihood of Myopia in 6-7 year Old Children
ارتباط میان الگوی تغذیه با شیر مادر و نزدیک‌بینی در کودکان 7 -6 ساله: مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of National, Regional and International Webometric Ranks of Iranian Universities and Research Centers
مقایسه رتبه‌های کشوری، منطقه‌ای و جهانی وب‌سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Holding Knowledge & Innovation Based Companies, Transformation in Medical Sciences & Economic Growth
شرکت‌های مادر دانشی نوآوری محور، تحول در علوم پزشکی و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Practical Model of Political Mapping in Road Traffic Injury in Iran in 2008
ارایه الگوی عملی نقشه سیاست‌گذاری در سوانح ترافیکی کشور در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2009-7)


The Correlation Between Air Pollution and Human Mortality in Tehran
ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر جمعیت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of Policy-Makers about Community Participation in Harm Reduction Programs for Drug Addiction
نظرسنجی از سیاست‌گذاران در خصوص استفاده از مشارکت مردمی برای برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Cigarettes' Brands in Tehran, 2008
بررسی انواع سیگار‌های مصرفی شهر تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Household Exposure to Catastrophic Health Care Expenditures: a Longitudinal Study in Zone 17 of Tehran
اندازه‌گیری مواجه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت: مطالعه طولی در منطقه 17 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Fish oil in Combination with Low-Calorie Diet on Weight Loss in Obese Women
تأثیر مصرف روغن ماهی در ترکیب با رژیم کم کالری بر میزان کاهش وزن زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fathers’ Educational Needs about Perinatal Care: A Qualitative Approach
نیازهای آموزشی پدران برای مشارکت در مراقبت‌های پری‌ناتال: رویکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Risk Infants Referred to Health-Care Centers in North and East of Tehran and Risk Factors of Motor Developmental Delay
شیرخواران پرخطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شمال و شرق تهران و عوامل مؤثر بر تأخیر تکامل حرکتی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of Research in Health System Decision Making
بهره‌برداری از پژوهش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2009-4)


Improving maternity care using the quality function deployment (QFD) method at Fayazbakhsh hospital
ارتقای مراقبت‌های زایمانی به روش استقرار وظایف کیفی (QFD) در بیمارستان شهید دکتر فیاض‌بخش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mandatory seat belt use legislations on mortalities from road traffic injuries in Iran
تأثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A simple method to find out high nicotine dependency in smokers
روشی آسان‌ برای تشخیص وابستگی شدید به نیکوتین در افراد سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trend of Malaria in I.R. Iran from 2002 to 2007
روند بیماری مالاریا در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 86 -81
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of postpartum care from mothers’ viewpoint
کیفیت مراقبتهای پس از زایمان از دید مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality control of laboratory specimens to assess lipid profile ( Chol, HDL, LDL, Tg) in 5 Clinical laboratories in Tehran in 2008
کنترل کیفی نمونه‌های آزمایشگاهی برای تشخیص چربی (Chol, HDL, LDL, Tg) در 5 آزمایشگاه تشخیص طبی تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adherance to quality elements for coding of diagnoses and procedures
میزان رعایت عناصر کیفی کدگذاری تشخیص‌ها و اقدامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The meaning, causative factors, consequences, and future of the integration form the perspectives of the supports and opponents of it
معنی، علل، پیامدها و آینده ادغام از دیدگاه موافقین و مخالفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2009-1)


The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool
اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در شهر تهران-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutiny of Food-Borne Botulism Intoxication in Iran during 2003-2007 with the Food Hygiene View Point
وضعیت مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران (1386 -1382) از دیدگاه بهداشت مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Parental Aggression and Last Year School Average of Elementary Students
ارتباط پرخاشگری والدین با معدل آخرین سال تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Universal Primer for Rapid Detection of Bacterial Meningitis
ارزیابی پرایمر عمومی جهت تشخیص سریع مننژیت باکتریال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Which Age and with Which Interval Should Pap Smear Be Conducted?
پاپ اسمیر: از چه سنی و هر چند سال؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soya Protein Supplementation on Menopausal Symptoms
تأثیر پروتئین سویا بر علایم یائسگی در زنان یائسه شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phd Education Model in Medical Fields in Iran and the Application of Research Based Curriculum
شیوه آموزش دکترای تخصصی (PhD) در رشته‌های علوم پزشکی ایران و کارکرد آموزش مبتنی بر پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How much has knowledge transfer been observed in the health programs?
چقدر در مقالات برنامه‌های سلامت، انتقال دانش رعایت شده است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2008-10)


Relative frequency of suicidal ideation in students of Isfahan universities in 2005
فراوانی نسبی افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان (سال 1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of personality traits with driving behavior in city of Shiraz in 2005
رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز (1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Road Traffic Crashes Mortality and Morbidity in Iran in 1997- 2006
مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث ترافیکی ایران از سال 1376 تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of sleep deprivation and fatigue among general surgery residents: Is it necessary to reduce residents' work hours?
ارزیابی میزان محرومیت از خواب و خستگی در دستیاران جراحی عمومی: آیا کاهش ساعات کاری دستیاران ضرورت دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of air temperature influence on mortality in Tehran
تحلیل تأثیر دمای هوا بر مرگ‌و‌میر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution in treatment methods of hepatic hydatid cyst
تحول در روش‌های درمانی کیست هیداتید کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of addiction by medicinal herbs sellers in Tehran
درمان اعتیاد توسط عطاری‌ها در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ministry of Health and Medical Education structure on application of medical research
ثر ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کاربرد پژوهش‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2008-7)


Qualitative assessment of dimensions and degree of autonomy granting to university hospitals
مطالعه کیفی بررسی ابعاد و درجه اعطای خودگردانی به بیمارستان‌های دانشگاهی مورد پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflict management strategies of Lorestan province hospital managers
راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان‌های استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of daily dietary fat intake in university student s’ diet
ترکیب چربی دریافتی رژیم غذایی روزانه در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acupressure on labor pain intensity
تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of mothers’ training about complementary feeding and developmental skills on growth and development of 5-7 month infants referring to health centers in Shiraz, 2003
تأثیر آموزش تغذیه تکمیلی و مهارت‌های تکاملی به مادران بر روند رشد و تکامل کودکان 5 تا7 ماهه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influencing factors on implementation of total quality management at teaching hospitals affiliated with Iran University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of post– thoracotomy pain control methods (Meta analysis)
مقایسه روش‌های مختلف انجام شده جهت کنترل درد بعد از عمل توراکوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perinatal care regionalization and geographical distribution model in the Islamic Republic of Iran
مدل سطح‌بندی و توزیع جغرافیایی خدمات پری ناتال (حول تولد) در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2008-4)


Performance of baby-friendly hospitals in promotion of breastfeeding behavior of mothers
عملکرد بیمارستان‌های مجری طرح دوست‌دار کودک در رابطه با ترویج رفتار شیردهی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influencing factors on client satisfaction in governmental addiction treatment centers and comparison with private centers in Kordestan province in year 1383 (2004)
عوامل مؤثر بر میزان رضایت مراجعین به مراکز دولتی و مقایسه آن با مراکز خصوصی درمان اعتیاد استان کردستان (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantity and quality of medical wastes in hospitals of Tehran University Medical Sciences in year 1385 (2006)
کمیت وکیفیت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

َAssessment of mutagenicity and carcinogenicity of Tehran's air pollutants with Ames test
ارزیابی جهش‌زایی و سرطان‌زایی آلاینده‌های هوای تهران به روش آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of mortality rate of patients in surgical intensive care unit of Hazrat-Rasul hospital of Tehran using the APACHE II standard disease severity scoring system
برآورد میزان مرگ‌ومیر با استفاده از سیستم نمره‌بندی استاندارد شدت بیماری آپاچی دو (APACHE II) در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of developing a special agar medium method for pyrazinamide susceptibility testing of the Mycobacterium tuberculosis strains in National Research Institute of Tuberculosis & Lung Diseases, Tehran, Iran.
نتایج طراحی روش محیط آگار ویژه برای تعیین حساسیت دارویی سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به پیرازینامید در انیستیتو کشوری تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

0utcome of fertility following the surgical management of the ectopic pregnancy
نتایج باروری پس از درمان جراحی حاملگی خارج رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis C virus infection among Iranian prisoners and its relation with addiction, 2001-2005
وضعیت آلودگی به هپاتیت ث (HCV) در زندان‌های کشور و رابطه آن با اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2008-1)


Estimation of healthy life expectancy for Iran’s population in year 1382 (2003)
برآورد امید زندگی سالم مردم ایران در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of vasectomies performed in Shahid Noorsaadat Center for Reproductive Health Education, Services, and Research, 1997-2002
وازکتومی‌های انجام شده در مرکز آموزش خدمات و تحقیقات بهداشت باروری شهید نورسعادت (1381 -1376)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of various medical groups’ knowledge of transfusion medicine
میزان آگاهی افراد مختلف گروه‌های پزشکی از طب انتقال خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of the Ministry of Health standards for hospitals with Joint Commission International hospital accreditation standards
مطالعه تطبیقی استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای بین‌المللی اعتباربخشی بیمارستانی کمیسیون مشترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral sodium bicarbonate on increase of weight and length of low birth weight premature newborns
اثر بی‌کربنات سدیم خوراکی در افزایش وزن و قد نوزادان نارس کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of general health status of athletes participating in camps for selection of female national sport teams
وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران اردوهای انتخابی تیم‌های ملی بانوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of drug use among residents of Bam during the first 6 months after the 2003 earthquake
الگوی مصرف داروها در ساکنین شهرستان بم در شش‌ماه اول پس از زلزله 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of psychiatric interventions on depression rate in infertile couples referred to Vali-Asr Reproductive Health Research Center
تأثیر مداخلات روان‌پزشکی در میزان افسردگی زوج‌های نابارور مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی‌عصر (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effect of Piper nigrum on hepatocyte membrane and LDL oxidation and non-enzymatic glycosylation of hemoglobin
اثر آنتی‌اکسیدانـی فلفـل سیاه بر اکسیداسیـون دیواره سلول‌های کبـدی، LDL و قندی شدن غیرآنزیمی هموگلوبین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend and geographical inequality pattern of main health indicators in rural population of Iran
روند تغییرات شاخص‌های مهم سلامت و الگوی نابرابری جغرافیایی آنها در جمعیت روستایی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2007-10)


بررسی چهارساله وضعیت سلامت کارگران سالمند شاغل در حوزه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران در طی سال‌های 1384 –1381
بررسی چهارساله وضعیت سلامت کارگران سالمند شاغل در حوزه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری تهران در طی سال‌های 1384 –1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality rates and pattern due to bio-environmental pollution from Iraq-Kuwait War in southern Zagross provinces and their comparison with northern Zagross in Iran
میزان و الگوی مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی حاصل از جنگ عراق و کویت در جمعیت ساکن استان‌های جنوبی زاگرس و مقایسه آن با ساکنین استان‌های شمالی زاگرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of PCR and culture for diagnosis of Ureaplasma urealyticum in genital specimens of infertile men
مقایسه PCR با کشت برای تشخیص اوره پلاسما اوره لیتیکم در نمونه‌های تناسلی مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of viral markers in 2036 people with history of prior exposure to hepatitis B virus
شیوع نشانگرهای ویروسی در 2036 نفر با سابقه تماس قبلی با ویروس هپاتیت ب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational ranking of medical schools of Iran: A strategy for identification of strengths and weaknesses
رتبه‌بندی‌ آموزشی‌ دانشکده‌های پزشکی ایران‌، راه‌کاری‌ برای‌ شناسایی‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of cardiopulmonary resuscitation skills in interns of Shahid Beheshti University of Medical Sciences
میزان مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در احیاء قلبی– ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the most important factors influencing physician choice
مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepiemiologic of measles, rubella, and parvovirus B19 in exanthematous patients in Khouzestan province in 2001-2002
سرواپیدمیولوژی سرخک، سرخجه و پاروویروس19B در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان، سال 1381 -1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal and fetal outcomes of narcotic substance abuse, cigarette smoking, and unsafe drugs during pregnancy
پیامدهای مادری و جنینی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، سیگار و داروی غیرایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of Tehran's Population by WHOQOL-BREF questionnaire in 2005
کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسش‌نامه WHOQOL-BREF، سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2007-7)


Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses
فشارهای فیزیکی و روانی شغلی در پرستاران و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating risk ratio using modified Poisson regression for cohort studies with binary outcomes
برآورد نسبت خطر با استفاده از روش رگرسیون پواسون تغییریافته در مطالعات کوهورت با پیامد دو حالتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of mental health among fire department employees by GHQ-28 questionnaire in 2005, Tehran-Iran
بررسی سلامت روان کارکنان سازمان آتش‌نشانی با استفاده از پرسش‌نامه سلامت عمومی 28 سؤالی در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization pattern of health services in rural areas of Guilan- 2003
بررسی الگوی بهره‌گیری از خدمات بهداشتی و درمانی توسط جامعه روستایی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of maternal morphine administration on fetal cerebellum development in mice:a morphometric evaluation
اثرات تجویز خوراکی مورفین بر تکامل مخچه جنین در موش سوری: یک مطالعه مورفومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a TTM-based osteoporosis preventive physical activity education, on increasing muscle strength and balance in women aged 40-65
تأثیر آموزش فعالیت‌های جسمانی پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس مدل TTM در افزایش قدرت عضلانی و تعادلی زنان 65 -40 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ergonomic postures of assembling unit workers by Rapid Upper Limb Assessment
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های کاری کارگران مونتاژکار یک کارخانه خودروسازی به روش رولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The therapeutic effects of Eucalyptus, Myrtus, Ferula, Aretmisia, Allium and Urtica extracts against cutaneous leishmaniasis caused by Leishmanaia major in small white mice (out- bred)
بررسی اثر درمانی گیاهان دارویی گزنه، درمنه، باریجه، مورد، ترخون، سیر و اوکالیپتوس بر روی لیشمانیازیس جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training of general practitioners about smoking cessation counseling
بررسی وضعیت آموزش پزشکان عمومی در زمینه مشاوره ترک دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific output of Iran from 1970 to 2002
تولید علمی ایران از سال 1970 تا سال 2002 میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Admission of medical students from bachelor’s degree: why?
پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی، چرا؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2007-4)


Comparison of survival models in studying breastfeeding duration
مقایسه مدل‌های مختلف بقاء در مطالعه طول مدت شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of plasmid-mediated ß-lactamases in Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients
ارزیابی تولید بتالاکتاماز توسط پلاسمید در سویه‌های سودموناس آئروژینوزا جدا شده از سوختگی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A method for sampling and study of adipose tissue fatty acid composition in man
بررسی یک روش نمونه‌گیری بافت چربی انسانی و مطالعه ترکیب اسیدهای چرب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of suicide attempt in proportion of referrals to emergency departments in Karaj
شیوع اقدام به خودکشی بر حسب میزان ارجاع به مراکز اورژانس شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poliovirus environmental surveillance in sewage system of Tehran: isolation and identification of viruses by cell culture and microneutralization, and intratypic differentiation by ELISA and probe hybridization.
پایش محیطی ویروس پولیو در فاضلاب‌های شهر تهران و شناسایی ویروس‌های جدا شده در کشت سلولی با روش میکرونوترالیزاسیون و افتراق بین تیپی توسط روش‌های الیزا و پروب هیبریدیزاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Iranian medical journals by analysing citations to articles published between 1997 and 2000
ارزیابی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق تحلیل مجموعه ارجاعات به مقالات منتشر شده سال‌های 1376 لغایت 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مصرف نابجای استروئید و پنومونی پنوموسیستیس: معرفی دو بیمار
مصرف نابجای استروئید و پنومونی پنوموسیستیس: معرفی دو بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of refractive errors in carpet weavers and other blue-collar workers
بررسی مقایسه‌ای عیوب انکساری در کارگران خدماتی و کارگران قالیباف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological evaluation of wheat flour and soya mixture protein quality
ارزیابی زیستی کیفیت پروتئین مخلوط آرد گندم و سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health system priorities based on needs assessment & stakeholders’ participation in I.R. Iran
اولویت‌های نظام سلامت بر پایه نیازسنجی و مشارکت ذی‌نفعان در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Doping in athletes
دوپینگ در ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2007-1)


Characterization of HS80 monoclonal antibody for detection of its antigen on the surface of human sperm
استفاده از آنتی‌بادی منوکلونال HS80 جهت شناسایی پروتئین آنتی‌ژنیک آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antiviral activity of aerial part of Echinacea purpurea extract against herpes simplex virus type 1
ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of TT virus in general population of Isfahan .
میزان شیوع ویروس TT در جمعیت شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of efficacy of the post-thoracotomy pain relief with four methods of postoperative pain management: epidural fentanyl, epidural bupivacaine, extrapleural-intercostal bupivacaine and intravenous meperidine.
مقایسه بی‌دردسازی بعد از توراکوتومی پوسترولترال با چهار روش فنتانیل اپیدورال، بوپیواکائین اپیدورال، بوپیواکائین بین‌دنده‌ای و پتیدین وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, fabrication and test of a new self-retaining, standing, adjustable surgical retractor for abdominal and thoracic surgical operatio
طراحی، ساخت و آزمون یک نمونه جدید رترکتور خودنگهدار ایستاده قابل تنظیم برای جراحی‌های شکمی و سینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homocystein level in patients with premature coronary artery disease
بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and factors related to it among psychiatric nurses in the university teaching hospitals in Tehran
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران- سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contact with physicians prior to suicide attempt
ملاقات با پزشکان قبل از اقدام به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variations in hematologic indices due to homologous and autologous transfusions: a clinical trial
تغییرات شاخص‌های هماتولوژیک ناشی از انتقال خون همولوگ و اتولوگ رقیق‌‌سازی خون: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Delta agent super-infection and co-infection among HBsAg-positive patients referring to reference IBTO Lab
شیوع عفونت ثانویه و عفونت توأم هپاتیت دلتا در بیماران HBsAg مثبت مراجعه‌ کننده به آزمایشگاه تشخیص طبی سازمان انتقال خون ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social mobilization for health promotion in the elderly
بسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان تهران- سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2006-10)


The pilot study of a nationwide neonatal hearing screening in Iran: Akbarabadi and Mirzakouchak- Khan hospitals in Tehran (June 2003-October 2004)
مطالعه مقدماتی طرح ملی غربالگری شنوایی نوزادان ایران در بیمارستان های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro and in vivo effects of garlic (Allium sativum) extract on Giardia lamblia and Giardia muris
بررسی تأثیر عصاره گیاه سیر بر ژیاردیا لامبلیا و ژیاردیا موریس در شرایط برون‌تنی و درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between nonoperative and operative care and timing of surgery in spinal cord injury
مقایسه درمان جراحی و غیرجراحی و زمان آن درضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical disability ranges in patients with systemic lupus erythematosus.
کاهش توان کاری بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of caries- free index in 5 year- old children of Hamadan city and dental treatment needs in 2004
بررسی میزان شاخص Caries free و نیاز درمانی کودکان 5 ساله شهرستان همدان در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of casual model of family variables and self- understanding with conduct disoders
بررسی مدل علیتی متغیرهای خانواده، ادراک خود نوجوانان و اختلال سلوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and crystallization of Clostridium botulinum type A toxin
تولید و کریستالیزاسیون توکسین تیپ A کلستریدیوم بوتولینوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of general fertility rates in the urban and rural populations of Iran in the Year 2000
تعیین کننده‌های میزان باروری عمومی در جمعیت شهری و روستایی ایران در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health sector reform in Islamic Republic of Iran
اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2006-7)


The effect of supportive and cognitive- behavioral group therapy on Bam earthquake survivors with post- traumatic stress disorder
اثر گروه درمانی مبتنی بر روش های حمایتی و شناختی- رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه زلزله بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood transfusion in pediatric critical care setting: report of a survey
تأثیر تزریق خون در سرنوشت نهایی کودکان بدحال در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biocompatibility of Iranian NiTi alloy
زیست‌سازگاری آلیاژ نایتینول ساخت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of touch cytology and brush cytology with gastic biopsy and urease test for diagnosis of Helicobacter pylori
بررسی مقایسه‌ای روش‌های سیتولوژی براشینگ و تماسی با روش بیوپسی معده و تست اوره‌آز سریع در تشخیص هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

5 year survival of breast cancer in Shohada-e- Tajrish and Jorjani hospitals
میزان بقاء 5 ساله در سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهداء تجریش و جرجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer in ancient Iranian medical books
سرطان در کتب پزشکی کهن ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antidotal effect of pralidoxime on prevention or reversal of a paraoxon- induced increasing response of chicken biventer cervices to electrical stimulation
ارزیابی توانایی پرالیدوکسایم در مهار یا بازگرداندن اثر افزایشی پاراکسون بر روی پاسخ انقباضی عضله مخطط دو سر گردن جوجه به دنبال تحریک الکتریکی عصب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of foot and knee deformities among high school female students in Tehran District No.5.
بررسی شیوع دفورمیتی‏های زانو و پا در دختران سنین دبیرستان منطقه 5 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of subcutaneous injection of 1% lidocaine in the lumbosacral region on labor pain
بررسی اثر تزریق زیرپوستی لیدوکائین 1% در ناحیه لومبوساکرال در کاهش درد حین زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of adolescents' immunization against hepatitis B on burden of the disease in Iran
بررسی اثربخشی برنامه همگانی ایمن‌سازی علیه هپاتیت ب بر بار بیماری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2006-4)


Providing the opportunity to use GIS in decision-making in the health sector management
فراهم‌سازی امکان استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در بخش بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the use of opioid drugs and available interventions in Bam during the first year after the earthquake
بررسی تغییرات مصرف مواد افیونی و مداخلات موجود در طول سال اول پس از زلزله در بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative assessment of the views of graduate and undergraduate students of the faculty of pharmacy about pharmaceutical research in Iran
پایش کیفی نظرات دانشجویان و دستیاران دانشکده داروسازی تهران درباره تحقیقات علوم دارویی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological evaluation of OMP-F vesicle of Pseudomonas aeruginosa CSBPI: 16-190 as a protective vaccine in mice model
ارزیابی ایمونولوژیکی OMP-F وزیکول سودوموناس آئروژینوزا 190-16:CSBPI به عنوان واکسن حفاظتی در مدل موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non- invasive assay for diagnosis of Helicobacter pylori
روش غیر‌تهاجمی آزمایشگاهی برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثرات ضدقارچی داروهای گریزئوفولوین و تربینافین علیه برخی از گونه‌های شایع درماتوفیتی در شرایط آزمایشگاهی
ارزیابی اثرات ضدقارچی داروهای گریزئوفولوین و تربینافین علیه برخی از گونه‌های شایع درماتوفیتی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of 140 fluid-based thin layer papanicolaou smears prepared using Cyto-tek with their cell blocks versus 100 conventional papanicolaou smears in terms of adequacy
مقایسه‌ 140 اسمیر پاپانیکولائو لایه نازک بر پایه مایع تهیه شده با دستگاه سایتوتک و سل بلاک با 100 اسمیر پاپانیکولائو معمولی از نظر کفایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of PCR in diagnosis of Mycobacterium tuberculosis complex
کاربرد PCR در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of new larval food for rearing Anopheles stephensi and determination of its optimum utilization amount in insectaria
معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف بهینه آن در انساکتوریوم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secular trends in growth (weight and height) of children in Iran over a decade (1990-1 to 1999)
روند تغییرات رشد (وزن و قد) کودکان و نوجوانان 18-2 ساله ایرانی در طول حدود یک دهه (سال‌های 70-69 تا سال 1378)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2006-1)


Effect of immediate decompression in complete spinal cord injury in rats.
تاثیر رفع فشار بسیار زودرس در ضایعه کامل نخاعی موش تأثیر رفع فشار بسیار زودرس در ضایعه کامل نخاعی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between intrusive thoughts control strategies and severity of obsessive-compulsive symptoms.
رابطه بین راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده و شدت علایم وسواسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Researches on substance use in Iran 3 decades evaluation.
بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A revision to the professional roles of pharmacists in the national health system: the attitudes of physicians and pharmacists regarding the impact on inter-professional relationships.
بازنگری جایگاه حرفه‌ای داروسازان در نظام سلامت کشور و بررسی دیدگاه‌های پزشکان و داروسازان در قبال تأثیر آن بر ارتباط حرفه‌ای دو رشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring therapeutic efficacy of chloroquine on uncomplicated Plasmodium falciparum in Iran.
پایش تاثیر درمانی داروی کلروکین بر روی مالاریای فالسیپاروم بدون عارضه در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان، سال های 1382-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative survival in patients with adenocarcinomatous pathology and lymph node metastasis: a method based on stochastic processes
بقای پس از جراحی بیماران مبتلا به ادنوکارسینوما و متاستاز غدد لنفاوی: یک روش مبتنی بر فرآیندهای تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and cost-effectiveness analysis of prevention program of major thalassemia in Sistan-Balouchestan and Fars provinces.
ارزشیابی و تحلیل هزینه - اثربخشی برنامه تشخیص و پیشگیری از تالاسمی در استان سیستان و بلوچستان و استان فارس (81-1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of the serum levels of the ALT and AST with the degree of inflammation and fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepatitis: validation of the revisions applied on the Brunt scoring system.
ارتباط سطح سرمی آنزیم های ALT و AST با درجه تغییرات آماسی و فیبروز در کبد بیماران مبتلا به هپاتیت کبد چرب غیر الکلی جهت تعیین اعتبار روش تجدید نظر شده Brunt برای نمره دهی به ضایعات کبدی NASH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2005-10)


Effect of incubation time on Aspergillus parasiticus growth and its aflatoxin productivity in presence of neem (Azadirachta indica A. Juss)
تاثیر پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و تولید آفلاتوکسین توسط آن در مجاورت گیاه چریش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mutagenicity and carcinogenicity effect of plastic bags and disposable food containers using Salmonella typhimurium and Microsome
اثرات جهش زایی و سرطان زایی کیسه های پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف غذایی با استفاده از سالمونلاتیفی موریوم و میکروزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of rubella specific IgG avidity assay EIA format in differential diagnosis of primary rubella infection from Reinfection.
کاربرد سنجش اویدیتی IgG اختصاصی سرخجه به روش الایزا، در تشخیص افتراقی عفونت اولیه سرخجه از عفونت مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patient satisfaction rate of admission processing in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences.
میزان رضایت بیماران بستری از فرآیند پذیرش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and specificity of the vascular and skin manifestations of limited scleroderma .
حساسیت و ویژگی علایم پوستی و عروقی در تشخیص اسکرودرمی محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cardiac rehabilitation and exercise training programs on body composition and fat distribution in coronary artery disease (CAD)
اثر بازتوانی قلبی بر شاخص‌های توده بدنی و توزیع چربی بدن در مبتلایان به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The inclination to immigration and the related factors among Iranian physicians.
میزان تمایل به مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of auditory electrical stimulation (AES) on tinnitus improvement and associated complaints.
تأثیر تحریک الکتریکی شنیداری بر بهبود وزوز و شکایت‌های متعاقب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2005-7)


پنجاه و شش سال در خدمت مطبوعات پزشکی؛ بخشی از تاریخچه پیشرفت و تکامل مطبوعات پزشکی ایران
پنجاه و شش سال در خدمت مطبوعات پزشکی؛ بخشی از تاریخچه پیشرفت و تکامل مطبوعات پزشکی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity effects of Citrullus colocynthis on Hep2 and L929 cell lines
بررسی اثر سیتوتاکسیسیتی عصاره گیاهی هندوانه ابوجهل بر رده‌های سلولی Hep2 و L929
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of cytotoxic effect of verotoxin1 on Vero and MCF-7 cells.
اثرات سیتوتوکسیک وروتوکسین تیپ 1 بر روی رده‌های سلولی Vero و MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stump appendicitis: a case report
آپاندیسیت حاد در استامپ آپاندیس (گزارش یک مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resiliency against substance dependency in the male offspring of dependent and non- dependent fathers.
تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیر وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of serum IgE level in some residents of Tehran province .
اندازه گیری غلظت سرمی IgE در برخی ساکنین استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of baseline DNA damage in the sperms of fertile and infertile men using comet assay .
آسیب های زمینه DNA در اسپرم های افراد سالم و نابارور با استفاده از روش سنجش ستاره دنباله دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anomalies of external genitourinary region in male students.
ناهنجاری های ناحیه تناسلی خارجی در دانش آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of second trimester abortion using oxytocin with or without foley catheter .
مقایسه استفاده از کاتتر فولی واکسی توسین با اکسی توسین تنها، جهت ختم حاملگی سه ماهه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the success rate of rigiflex balloon dilation in the treatment of pediatric achalasia.
ارزیابی میزان موفقیت دیلاتاسیون با بالن در آشالازی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2005-4)


Histochemical study of hypothalamo – hypophyseal portal system angiogenesis in rat embryos
مطالعه هیستوشیمیایی آنژیوژنز سیستم پورت هیپوتالاموسی- هیپوفیزی در جنین‌های رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of arsenic concentration in drinking water of a polluted area using a field and SDDC methods accompanied by assessment of precision and accuracy of each method
سنجش غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی یک منطقه آلوده به آرسنیک از طریق راه‌اندازی روش آزمایشگاهی SDDC و استفاده از یک روش صحرایی به همراه ارزیابی دقت و صحت روش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of hospital managers about the role of hospital transfusion committees and their activities
میزان آگاهی مدیران بیمارستان‌ها از نقش و نوع فعالیت کمیته‌های انتقال خون بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between HLA-b27 antigen and ankylosing spondylitis in Iranian patients
ارتباط HLA-B27 با اسپوندیلیت آنکیلوزانت در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mortality rate and influencing factors in primary intra cerebral hemorrhage at Sina Hospital, 1999 to 2002.
بررسی موارد خونریزی خودبخودی مغز در بیمارستان سینا در سال‌های 80-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the efficacy of a single dose of tinidazole with a 7-days standard course of metronidazole in treatment of giardiasis a: randomized clinical trial
مقایسه اثر بخشی تک دوز تینیدازول با دوره 7 روزه مترونیدازول، دوز استاندارد، در درمان ژیاردیازیس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis B prevalence and risk factors in blood donors in Ghazvin, Iran .
شیوع و عوامل خطر هپاتیت ب در اهدا کنندگان خون در قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clinical and laboratory characteristics of TB/HIV patients in Masih Daneshvari Hospital
خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به ایدز و سل همزمان، بستری شده در بیمارستان مسیح دانشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles