[صفحه اصلی ]   [Archive]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
فرآیند بررسی مقاله::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
:: راهنمای نگارش ::

 "راهنمای نگارش نویسندگان"

     اهداف و چشم انداز:  مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، فصلنامه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت است که در حال حاضـر بـه زبـان فارسی و با خلاصه ی انگلیسی چاپ می‌شود. هدف از انتشار ایـن مجله، افزایش دانش پژوهشگران دربارهی سیاست‌گذاری، مدیریت و تصـمیم‌گیـری در نظـام سـلامت اسـت. مجلـه از مقـالاتی بـا موضوعات زیر استقبال می‌کند: عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، ارزیابی نظام‌هـای سـلامت در سـطح ملی و منطقه‌ای، تخصیص منابع، مقـررات برنامـه‌هـای سـلامت، نظـام مـالی و بیمـه‌های خـدمات بهداشـتی، روشهـای پرداخـت، سیاستگذاری سلامت و دیگر موضوعات مرتبط.

     مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که بـه یکـی از انواع زیر نگاشته شده باشند:
•    مقالات اصیل پژوهشی Article)  (Original : مقاله‌ی اصیل پژوهشی حداکثر 5000 کلمه بدون احتساب چکیده مقاله است. این نوع مقاله  باید شامل قسمت های عنوان، چکیده(فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، کاربرد درتصمیم های مرتبط با نظام سلامت و منابع باشد.  
•    مقـالات مـروری ) ،(Review Article : مقالات مروری بدون احتساب چکیده بیشتر از 5000 کلمه نباشد. مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسـالی، حداقل دو مقاله اصیل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند و تسلط کامل به موضوع داشته و شامل چکیده، مقدمه، روش پزوهش، سرتیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه گیری و منابع است.
•    نامـه کوتـاه(Short Communication)  : مقاله کوتاه حداکثر دارای 1500 کلمه با یک نمودار یا شکل یا جدول و نهایتا 3-5 منبع می باشد. این نوع مقاله به منظور ارائه موثر و سریع یافته های پژوهشی به چاپ می‌ر سد.
•    نامــه بــه سردبیر(Letter to Editor)  : این نوع مقاله هیچگونه شکل و جدولی ندارد و خلاصه فارسی آن حداکثر 150 کلمه و متن آن حداکثر 1200 کلمه است و نهایتا 5 منبع معتبر دارد.
•    مطالعات موردی  (Case Studies) : گزارشات موردی بـیشتر از 5 صـفحه نباشـد.
هیـأت سـردبیری در پذیرش، ویرایش ( با کسب اجازه از نویسندگان) و یـا رد مقالـه آزاد است.

     ارسـال مقالـه: نویسـندگان بایسـتی مقالـه خـود را بــه صـورت الکترونیک در تارنمای مجلـهhttp://hakim.hbi.ir)     ( بارگـذاری کنند و یا آن را به آدرس الکترونیک hakim_nihrtums.ac.ir ارسال‌‌‌ نمایند. ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایـل اول با اسم و مشخصات نویسندگان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود.
     همچنین یـک نامـه‌ی درخواسـت چـاپ مقاله (letter Covering)  امضاء شده و یـک فـرم اظهـارنامه‌ی (تعهدنامه) امضاء شده توسط تمامی نویسندگان (قابـل دسـتیابی از تارنمـای مجله) برای هر مقاله بایستی تهیه و ارسال شود.
  •      مقاله نباید قبلاً در یکـی از نشـریات کشـور بـه چـاپ رسـیده یـا همزمان بـرای مجـلات دیگـر ارسـال شـده باشـد و لازم اسـت نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند.
  •      لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افـزارWord (فارسی با فونت BMitra ، سایز 12 و انگلیسـی با فونــت Times New Roman ، ســایز  10 و به‌صورت Single Space و بـا حاشـیه‌هـای مشـخص از اطـراف تایپ شده باشند. عکس‌هـا بـا فرمـت JPEGیـا GIF لزوما با کیفیت بالاتر از dpi 200  باشـند تـا واضحترین تصویر را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند.
  •   مقالات باید حاوی بخش‌های مجزای زیر باشد: صفحه‌ی عنـوان، چکیده، مقدمه، روش کار، نتـایج، بحـث، نتیجـه‌گیـری، کاربرد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام سلامت، تشـکر و قدردانی، منابع. عنوان و چکیده‌ی انگلیسی.
     صفحه‌ی عنوان: بایستی شامل عنوان مقالـه، نـام و نـام‌خـانوادگی کامل، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسـندگان، به همراه نشانی دقیـق پسـتی، آدرس الکترونیـک، تلفـن و نمـابر نویسندهی مسؤول باشد.

     چکیده فارسی: به‌طور ساختار یافتـه شـامل قسـمت‌هـای مقدمـه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و گل‌واژگان  (بین 3تـا 5کلمـه) و در محـدودهی 150تـا 250کلمـه تنظـیم شـود. بـرای انتخـاب گلواژگـان از لیسـت  Meshاینـدکس مـدیکوس اسـتفاده شـود http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد.
     چکیده انگلیسی : مقاله شامل عنوان انگلیسی، نام و نـام‌خـانوادگی نویســندگان (آخــرین مــدرک تحصــیلی)، وابســتگی دانشــگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، گل‌واژگان و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسؤول باشد. اطلاعات ارایـه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد.
      مقدمه: باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشـد. در ایـن بخش نیازی بـه تفصـیل موضـوع پـژوهش و یـا ارایـه داده‌هـا و نتیجه‌گیری پژوهش نیست.
     روش کار:  باید حاوی روش دقیق پـژوهش، مشـاهده یـا آزمـایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صـورت لازم اسـت روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود کـه قابـل تکـرار توسـط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویـی اسـتفاده شـده اسـت، نـام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.
      یافته ها: باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشـنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب مـتن آورده شـوند. به جای آن میتوان به جدول مربوط ارجاع داد. مقـالات طـولانی ممکن است نیاز به زیربخشهایی داشـته باشـد (بـه خصـوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری)  تا متن را واضحتر نماید.
      بحث: باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آنها بـا نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اخـتلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها در این بخش خـودداری گـردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمـیم‌پـذیر بـودن آن بایـد مـورد توجه قرار گیرد.
     نتیجه‌گیـری: بایـد حـاوی جنبـه‌هـای مهـم و جدیـد پـژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعـات بعدی در این بخش قابل طرح است.
     کاربرد در تصمیم‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در نظام سـلامت: با توجه به رسالت مجله تحقیقات نظـام سـلامت حکـیم در ارایـه پژوهش‌های مرتبط با سیاستگذاری، مدیریت و تصمیم‌گیـری در نظام سلامت؛ لازم است نویسندگان، کاربرد نتایج پژوهش خود را در تصمیم‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در نظام سـلامت توضـیح دهند. در این بخش، به سوالات زیر باید پاسخ داده شود: 1. قبل از انجام ایـن تحقیـق، در مـورد موضـوع مطالعـه شـده چـه می‌دانستید؟ 2.مطالعه حاضر چه اطلاعاتی را به دانش موجود اضافه میکند؟3. نتایج مطالعه حاضر، چگونه میتواند بر تصمیم‌سازیهای مرتبط با سیاسـتگـذاری و مـدیریت نظـام سـلامت کشـور اثـر بگـذارد؟

( در این بخش، نویسندگان باید با توجه به محدودیت‌های مطالعـه خود قضاوت نمایند و چنانچه محـدودیت‌هـای مطالعـه در حـدی است که توانایی تأثیر بر تصمیمات گروه مخاطـب خـود را نـدارد، حتماً باید عنوان شود که هنوز زمان نتیجه‌گیری برای اجرا نرسیده و به این که گام بعدی چیسـت و بـرای رسـیدن بـه یـک پاسـخ صحیح و کامل چه مطالعات دیگری نیاز است؛ اشاره نمایند).
 پاسخ هرکدام از این سوالات، باید روشن، شـفاف و کمتـر از 50 کلمـه باشد. باید توجه شود که این بخش از مقالـه، تکـرار سـایر بخـش‌هـای مقاله نظیر چکیده و یافته‌ها نباشد، از یافته‌هـای مطالعـه اسـتنتاج شـده باشد و توسط اطلاعـات ارایـه شـده در قسـمت بحـث حمایـت شـود. اگر مخاطب مستقیمی نظیر یک وزارتخانه یا اداره خـاص وجـود دارد، لازم است در این بخش به نام آن اشاره شود.
     تشکر و قدردانی:  در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌هـای همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قـرار نمـی‌گیرنـد؛ قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونـه کمک فنی یا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌انـد و یـا مـدیر گروهی که پشتیبانی عمومی داشته است. پشتیبانی مـالی، مـواد و وسایل نیز بایستی ذکر شوند.
     جداول و اشکال:  در مجموع نباید بیش از 6 عدد باشند. جـداول را به شکل عکس ارسال نکنید. عنوان جدول بالای آن قرار گیـرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. اشکال بایستی از کیفیـت بالای تصویری برخـوردار باشـند. عنـاوین شـکل زیـر آنهـا قـرار میگیرد. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد.(

     منابع:  باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارایـه شـوند. مسؤولیت صحت منابع با نویسندگان مقالـه اسـت. بـرای کـاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متـون اصـلی ارجـاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن، شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شـده در مـتن فهرسـت شـوند. تمامی منابع شامل منـابع فارسـی زبـان نیـز در فهرسـت منـابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نـام 6 نویسـندهی اول مقالـه را در منــابع درج نماییــد و بــرای بقیــه از.” “et alاســتفاده کنیــد. نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:

•    کتاب:
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.                                                                                            
Example:Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.

•    فصلی از یک کتاب:
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example:Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

•    مقاله ی ارائه شده در کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

•    گزارش
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.


•    موضوعات نقل شده از اینترنت
Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....

•    پایان‌نامه
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.

توجه: اگر مقاله‌های به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده اسـت، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید.
مثالی از یک مقاله فارسی:
Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why? Hakim Research Journal 2007; 10(2): 1-7. (in Persian)

مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسـخه فارسـی آن در مقاله استفاده شده است:
Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50. (in Persian)
بقیه موارد رفرنس‌نویسی باید مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.

      غلط‌گیری:  یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسـنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود تـا اشـتباهات احتمـالی را اصـلاح نمایـد. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شـده و در اسـرع وقـت بـه دفتر مجله ایمیل شوند.
      اختصارات و نشـانه‌هـا:  فقـط از اختصـارات قـراردادی اسـتاندارد استفاده کنیـد. از نوشـتن کلمـات اختصـاری در عنـوان و چکیـده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولـین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک اسـتاندارد اندازه‌گیری باشد.
      راهنماهای اخلاقی: ملاحظات اخلاقـی بایسـتی در قسـمت روش کار آورده شود:
1)    مشخص کنید رضایت آگاهانـه از تمـامی شـرکت‌کننـدگان در پژوهش و یا در صورتی کـه شـرکت‌کننـدگان کـودک هسـتند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده اسـت. نـام مؤسسـه‌هایی که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود؛
2)    در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانـات آزمایشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و یـا راهنماهـای مؤسسه خودتان استفاده می‌کنید. توجه کنیـد کـه ارایـه مجـوز از کمیته‌ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی‌هـای بـالینی یـا مطالعـات مشابه ضروری است.
3)    درج کد اخلاق مقاله در انتهای مقاله جهت نشر الزامی است.
     پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مـالی از پـژوهش لازم اسـت نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.
     تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریـافتی و تعارض منافع احتمالی را گـزارش کننـد. گـزارش تعـارض منـافع موجب رد مقاله نمیشود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.
     هزینه‌ی چاپ:  این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقالـه دریافـت نمی‌کند.
     حقوق معنوی: تمام محتوای مجله تحقیقات نظام سلامت حکـیم تحت حقوق معنوی بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی؛ قابل انجام است.
      فرایند داوری مقاله:  همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند.
     دور ریختن مدارک ارسـال شـده:  زمـانی کـه مقالـه چـاپ شـد، تمامی موارد ارسـالی شـامل مـتن مقالـه، اشـکال و غیـره بعـد از شش‌ماه دور ریخته میشوند.
     چک‌لیست نهایی : نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقالـه به دفتر مجله موارد زیر را رعایت کرده‌اند:
1)    صفحه‌ی عنوان بایسـتی شـامل عنـوان کامـل، نـام نویســنده/ نویســندگان همکــار، درجــه تحصــیلی و وابستگی دانشگاهی آنها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسؤول باشد.
2)    چکیده ساختار یافته و حداکثر در 250 کلمـه تنظـیم شود.
3)    منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شود.
4)    جداول، اشکال و عکسهـا؛ عنـوان و شـماره داشـته باشند. اطلاعات ارایه شده در مـتن، در جـدول تکـرار نشده باشند.
5)    پاسخ به سـؤالات مطـرح شـده در خصـوص کـاربرد نتایج پژوهش در تصمیم‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در نظام سلامت.
6)    اظهارنامه امضاء شـده از طـرف همـه‌ی نویسـندگان مقاله (تعهدنامه)
7)    بیان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش
دفعات مشاهده: 29968 بار   |   دفعات چاپ: 2155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 258 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش راهنمای نگارش اینجا را کلیک کنید.
فصلنامه پژوهش حکیم Hakim Research Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4132