فصلنامه پژوهش حکیم- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  علی اکبری‌ساری (MD, PhD)

  استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ابوالفتح لامعی (MD)

  استاد گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  علیرضا اولیایی‌منش (MD, PhD) 

  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سیدرضا مجدزاده (DVM, PhD)

  استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  محمدجعفر اقبال  (DDs, MS)

  استاد گروه اندودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  کاظم محمد (PhD)

  استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  مسلم بهادری (MD, FCCP)

  استاد گروه آسیب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  محمدرضا محمدی (MD)

  استاد گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  علیرضا دلاوری (MD)

  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  علیرضا مرندی (MD)

  استاد گروه کودکان (نوزادان)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  آرش رشیدیان (MD, PhD)

 استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  علی مهرابی‌توانا (PhD)

  استاد گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

  حمید سوری (PhD)

  استاد گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  احمدعلی نوربالا (MD)

  استاد گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  اصغر عبادی‌فر (DDs, MS)

  دانشیار گروه ارتودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  محمد واسعی (MD)

  استاد گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  محمدمهدی گویا (MD)

  دانشیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

    الهام شکیبازاده (PhD)

  دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران


 

    ژاله عبدی (PhD)

  استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش حکیم:
http://hakim.hbi.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب