فصلنامه پژوهش حکیم- تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

حضور محترم سردبیر مجله پژوهشی حکیم

  

  سلام علیکم

  به پیوست مقاله‌ای با عنوان ........................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................................

  که توسط اینجانب ..................................... و همکاران تهیه شده است جهت بررسی و چاپ در آن مجله ارسال می‌شود.

  در ضمن نویسندگان مقاله مذکور متعهد می‌گردند که:

  الف) این مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ نرسیده است.

  ب) به طور همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده است.

  ج) رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردیده است.

  د) تمامی نویسندگان در مورد ارسال مقاله به مجله پژوهشی حکیم آگاهی داشته و در ذیل، امضاء ایشان منعکس است.

  توجه: امضاء تک‌تک نویسندگان محترم با ذکر نام و نام‌خانوادگی به ترتیب ذکر شده در مقاله؛ الزامی است ( اسامی نویسندگان و ترتیب اسامی آنها بعد از ارسال فرم، به هیچ‌وجه قابل تغییر نخواهد بود )

  ردیف

  نام و نام خانوادگی نویسنده

  تلفن همراه

  آدرس پست الکترونیکی

  امضاء

  1

 

 

 

 

  2

 

 

 

 

  3

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

  5

 

 

 

 

  6

 

 

 

 

  7

 

 

 

 

  8

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

  10

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگی

  تلفن همراه

  تلفن محل کار

  تلفن منزل

  نمابر

  ایمیل

  نویسنده مسئول:

 

 

 

 

 

 

  نویسنده رابط:

 

 

 

 

 

 

  آدرس پستی نویسنده مسئول:

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش حکیم:
http://hakim.hbi.ir/find.php?item=1.65.17.fa
برگشت به اصل مطلب